ECLI:NL:RVS:2014:1662

Betreft Wijzigingsplan “Agrarisch Buitengebied, Lunteren, Scharrenburgersteeg ongenummerd (naast 10)”
Datum uitspraak 07-05-2014
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden wijziging, maximale mogelijkheden, veehouderij, Ede, drempelwaarde
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201309352/1/R2

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Als een plan kaderstellend is voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit, moet een plan-MER worden opgesteld.

Casus

Op 20 augustus 2013 heeft de gemeente Ede het wijzigingsplan “Agrarisch Buitengebied, Lunteren, Scharrenburgersteeg ongenummerd (naast 10)” vastgesteld met de aanduiding “intensieve veehouderij” ten behoeve van de vestiging van een vleeskalverenbedrijf op dit perceel.

Volgens de appellant maakt het plan ten onrechte een intensieve veehouderij mogelijk en had een m.e.r. doorlopen moeten worden, omdat in het wijzigingsplan ten onrechte de toegestane diersoort niet is beperkt tot de aangevraagde hoeveelheid vleeskalveren en omdat geen onderzoek is gedaan naar de aspecten ammoniak, fijnstof en geluid. Volgens appellant is er daarom onvoldoende onderzoek gedaan naar de maximale mogelijkheden van het plan.

Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling overweegt dat vaststaat dat het wijzigingsplan voorziet in de oprichting van een bedrijf voor intensieve veehouderij. Omdat het aantal te houden dieren niet is beperkt, is niet uitgesloten dat de drempelwaarden van categorie D14 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. worden overschreden. Gelet hierop oordeelt de Afdeling dat ten onrechte geen MER is gemaakt.

Uitspraak
De Afdeling vernietigt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan.