ECLI:NL:RVS:2013:2988

Betreft Bestemmingsplan Verbindingsweg Dodewaard
Datum uitspraak 22-07-2013
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden bestemmingsplannen, wegen, samenhang, Neder-Betuwe
Bronnen vindplaats Zaaknummer 201300745/1/R6

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Als een verbindingsweg ook los van de verplaatsing van een bedrijf wenselijk is, zijn deze activiteiten geen afzonderlijke fasen van dezelfde activiteit.
  • Dat de gemeenteraad voor zijn medewerking aan de bedrijfsverplaatsing als voorwaarde stelt dat de verbindingsweg eerst moet zijn aangelegd voordat de bedrijfsverplaatsing mag plaatsvinden, leidt er niet toe dat de twee ontwikkelingen één activiteit betreffen.
  • De coördinatieregeling van artikel 14.12 Wet milieubeheer is slechts van toepassing op besluiten in de zin van artikel 7.1 lid 2 onder c Wet milieubeheer en niet op plannen in de zin van artikel 7.1 lid 2 onder b Wet milieubeheer.

Casus

Op 20 december 2012 heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe het bestemmingsplan “Verbindingsweg Dodewaard” vastgesteld. Het plan ziet op het mogelijk maken van de verbindingsweg tussen de Matensestraat en de Waalbandijk, ten westen van de kern Dodewaard.

Een appellante betoogt dat een onlosmakelijke samenhang bestaat tussen de verbindingsweg en het mogelijk maken van de vestiging van het bedrijf De Beijer in de Waalwaard. Volgens de appellante had daarom een milieueffectrapport moeten worden opgesteld. Ook meent de appellante dat de plannen voor de verbindingsweg en de vestiging van het bedrijf De Beijer gecoördineerd hadden moeten worden voorbereid op grond van artikel 14.2 Wet milieubeheer.

De gemeenteraad stelt dat de weg meerdere doelen dient en ook los van de mogelijke komst van het bedrijf De Beijer aan de Waalwaard gewenst is. De weg is sinds 1997 gepland en is in verschillende structuurvisies opgenomen. Het deel tussen de Matensestraat en de Kalkestraat is mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan "Buitengebied Dodewaard" uit 2001. De aanleg van de verbindingsweg dient om de Dalwagen en het centrumgebied van Dodewaard te ontlasten van (vracht)verkeer en om een nieuw te ontwikkelen woongebied aan de westzijde van Dodewaard te ontsluiten. De verplaatsing van het bedrijf De Beijer geeft enkel urgentie aan de aanleg van de verbindingsweg. Volgens de gemeenteraad bestaat tussen de komst van het bedrijf De Beijer en de weg dan ook geen zodanige samenhang dat dit gecoördineerd had moeten worden voorbereid dan wel dat de beide ontwikkelingen als één activiteit moeten worden gezien.

Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling overweegt dat geen milieueffectrapport had hoeven te worden vastgesteld voor de ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt. De verbindingsweg en het mogelijk maken van de verplaatsing van het bedrijf De Beijer betreffen geen afzonderlijke fasen van dezelfde activiteit. Gezien de gewenste ontlasting van de kern Dodewaard en de ontsluiting van de nieuwe woongebieden, heeft de gemeenteraad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de verbindingsweg ook los van de verplaatsing van het bedrijf De Beijer wenselijk is. De verplaatsing van het bedrijf De Beijer was ten tijde van de vaststelling van het plan nog niet zeker. De gemeenteraad heeft voor de medewerking aan de verplaatsing van het bedrijf De Beijer naar de Waalwaard (in verband met de door hem gewenste ontlasting van zwaar verkeer in de kern van Dodewaard) als voorwaarde gesteld dat de verbindingsweg moet zijn aangelegd voordat de verplaatsing plaatsvindt. Dit leidt volgens de Afdeling echter niet tot het oordeel dat de ontwikkelingen één activiteit betreffen. Daarnaast hebben deze activiteiten geen zodanige samenhang dat ze als één activiteit hadden moeten worden aangemerkt.

Over de toepasselijkheid van de coördinatieregeling van artikel 14.12 Wet milieubeheer overweegt de Afdeling het volgende. Artikel 7.1 lid 2 onder b en c Wet milieubeheer geeft de definitie van plan en besluit. Het voorliggende bestemmingsplan is een plan als bedoeld in artikel 7.1 lid 2 onder c van de Wet milieubeheer. (De Afdeling spreekt van plan als bedoeld in dit artikel, maar bedoeld zal zijn besluit als bedoeld in dit artikel.) Ingevolge artikel 14.4a Wet milieubeheer wordt in paragraaf 14.2 Wet milieubeheer onder plan of besluit verstaan een plan of besluit als bedoeld in artikel 7.1. Ingevolge artikel 14.12 Wet milieubeheer kan op verzoek van degene die de activiteit onderneemt, dan wel ambtshalve, worden besloten tot een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten, als er voor een activiteit een besluit is aangewezen, waarbij volgens deze wet een milieueffectrapport moet worden gemaakt en er voor die activiteit één of meer besluiten moeten worden genomen ten aanzien waarvan artikel 14.1 Wet milieubeheer niet kan worden toegepast.

Nu het voorliggende plan een plan is als bedoeld in artikel 7.1 lid 2 onder c Wet milieubeheer en artikel 14.12 Wet milieubeheer ziet op besluiten als bedoeld in artikel 7.1 lid 2 onder b Wet milieubeheer, is artikel 14.12 Wet milieubeheer niet van toepassing op het plan. Reeds daarom had de besluitvorming over het bedrijf De Beijer en de verbindingsweg niet gecoördineerd hoeven te worden voorbereid.

Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep van appellanten (deels) gegrond en voor het overige ongegrond.