ECLI:NL:RVS:2013:197

Betreft Bestemmingsplan Waterlaat VI
Datum uitspraak 10-07-2013
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden bestemmingsplannen, Bergeijk, evenemententerrein
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201205962/1/R3
JM 2013, 119 met noot Van Velsen

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Een evenemententerrein wordt niet genoemd in onderdeel D van het Besluit m.e.r.; een vormvrije m.e.r.(-beoordeling) is voor het evenemententerrein dan ook niet verplicht.
  • Als het evenemententerrein geen onderdeel vormt van een bedrijfsterrein, dan behoeft het evenemententerrein ook niet te worden betrokken in de vormvrije milieueffectrapportage die voor het bedrijfsterrein is uitgevoerd.

Casus

Op 19 april 2012 heeft de gemeenteraad van Bergeijk het bestemmingsplan “Waterlaat VI” vastgesteld. Het plan voorziet onder meer in een uitbreiding van het bedrijventerrein Waterlaat, ten behoeve van een verplaatsing van een kranenbedrijf van bedrijventerrein ’t Sloof. Verder voorziet het plan in de aanleg van een evenemententerrein. Het evenemententerrein en het bedrijfsterrein worden gescheiden door een 150 meter breed weiland, waaraan een agrarische bestemming is toegekend. Het evenemententerrein is ongeveer 81 meter breed en 345 meter lang.

Een appellant betoogt dat de gemeenteraad ten onrechte alleen een vormvrije milieueffectrapportage heeft uitgevoerd voor het plandeel met de bestemming “Bedrijf-Kranenbouwbedrijf”en niet tevens voor het plandeel met de bestemming “Recreatie-Evenemententerrein”. Volgens hem had dit wel gemoeten in het kader van een goede ruimtelijke ordening, omdat aan het gebruik van het evenemententerrein milieueffecten verbonden zijn.

Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling overweegt dat een evenemententerrein niet wordt genoemd onder onderdeel D van het Besluit m.e.r. Ook ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat het evenemententerrein behoort tot een onderdeel van het bedrijfsterrein waarvoor een vormvrije milieueffectrapportage is uitgevoerd. Het evenemententerrein behoefde dan ook niet in die vormvrije milieueffectrapportage te worden betrokken. De gemeenteraad behoefde geen vormvrije milieueffectrapportage voor het evenemententerrein op te stellen.

Uitspraak
De Afdeling verklaart de beroepen gedeeltelijk gegrond en voor het overige ongegrond.