ECLI:NL:RVS:2012:BV3260

Betreft Bestemmingsplan Usseler Es, Enschede
Datum uitspraak 08-02-2012
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden bestemmingsplannen, Enschede, Commissie voor de milieueffectrapportage
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201106720/1/R1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • De Commissie m.e.r. toetst een MER. Daarbij oordeelt de Commissie of de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig te laten meewegen in de besluitvorming. Zij oordeelt niet over het te nemen besluit zelf. Wel geeft zij, waar zij dat vanuit de inhoud wenselijk acht, aanbevelingen voor de besluitvorming.

De Commissie constateert dat zij in deze uitspraak niet goed geciteerd wordt. De uitspraak suggereert dat de Commissie m.e.r. een oordeel heeft over het voornemen zelf. Dat is niet zo. Zij heeft de kwaliteit van de aan haar voorgelegde informatie beoordeeld.

De Commissie heeft het MER getoetst onder projectnr. 1746.
Zij geeft in haar advies expliciet aan dat zij de conclusies die in de passende beoordeling zijn genomen, niet. onderschrijft. Daarnaast adviseert zij om indien er een positief besluit wordt genomen, het terrein gefaseerd te ontwikkelen gezien de grote onzekerheid in de behoefte aan bedrijventerreinen. Want met gefaseerde ontwikkeling kan dan onnodige schade worden voorkomen.

Casus

Op 14 maart 2011 heeft de gemeenteraad van Enschede het bestemmingsplan “Usseler Es 2008” vastgesteld. Gelijktijdig is er ook een exploitatieplan vastgesteld. Het plangebied is ongeveer 155 ha groot en bestaat uit een bolling van ongeveer 55 ha, een westkrans van ongeveer 64 ha en een oostkrans van ongeveer 36 ha. In het plangebied is 58 ha uitgeefbaar terrein voorzien en daarnaast een openbaar gebied ten behoeve van een bedrijventerrein Het bedrijventerrein ligt in de buurt van het zeldzame kransgebied Usseler Es. Er is ook een MER opgesteld ten behoeve van het plan. Daarnaast is er een passende beoordeling uitgevoerd omdat er meerdere Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn, te weten Lonnekermeer, Buurserszand, Haaksbergenveen en Aamsveen. Het advies van de Commissie m.e.r. is op de website te vinden.

De m.e.r. is als zodanig in de behandeling bij de Raad van State niet als beroepsgrond aangevoerd. De gemeenteraad van Enschede verwijst echter naar het advies van de Commissie m.e.r. met betrekking tot fasering van de ontwikkeling van het plangebied. Wel heeft appellant aangevoerd dat er geen rekening is gehouden met de landschappelijke kenmerken van de Usseler Es. Hierop reageert de gemeente raad dat bij de invulling van het plangebied rekening is gehouden met het advies van de Commissie m.e.r. Zo zal, volgens de raad, de typische bolling in het landschap waarneembaar blijven op de historische route.

Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling overweegt over de MER dat de Commissie m.e.r. positief is over de ontwikkelingen en dat de Commissie m.e.r. fasering bij de ontwikkeling adviseert wegens de bijzondere landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het gebied de Usseler Es en de onzekerheid over de toekomstige vraag en aanbod.

Over de beroepsgrond met betrekking tot de landschappelijke kenmerken overweegt de Afdeling dat appellant niet voldoende heeft kunnen aantonen dat met de plannen de landschappelijke kenmerken niet kunnen worden behouden.

Uitspraak
De Afdeling verklaart de beroepen ongegrond.