ECLI:NL:RVS:2011:BP7749

Betreft Uitbreiding co-vergisting Wanroij
Datum uitspraak 16-03-2011
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden uitbreiding, vergisting, m.e.r.-beoordelingsplicht, co-vergistingsinstallatie
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201004098/1/M2

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Capaciteitsuitbreiding betekent niet automatisch een zodanige wijziging van een installatie dat sprake is van de oprichting van een nieuwe installatie als bedoeld in het Besluit m.e.r. 1994

NB Deze uitspraak is gedaan onder het oude Besluit m.e.r. 1994 (categorie 18.2 van onderdeel D).

Casus

Bij besluit van 19 maart 2010 heeft het college van gedeputeerde staten Noord-Brabant aan vergunninghoudster een revisievergunning op grond van artikel 8.4 lid 1 Wm verleend voor een co-vergistingsinstallatie te Wanroij. Appellanten stellen dat ten onrechte geen m.e.r.(-beoordeling) is uitgevoerd.

Overwegingen van de bestuursrechter
Bij het bestreden besluit wordt de capaciteit van de binnen de inrichting aanwezige co-vergistingsinstallatie uitgebreid. Deze uitbreiding heeft niet tot gevolg dat de installatie zodanig wijzigt dat sprake is van een oprichting van een nieuwe installatie. De verleende vergunning heeft daarom geen betrekking op de oprichting van een inrichting in de zin van onderdeel A, onder 2, van de bijlage bij het Besluit m.e.r. En dus is er geen sprake van inrichting waarop categorie 18.2 van onderdeel D van toepassing is. Een m.e.r.-beoordeling hoefde dan ook niet te worden gemaakt.

Uitspraak
De beroepsgronden inzake m.e.r. falen. Vanwege enkele overige aspecten wordt de vergunning niettemin vernietigd.