ECLI:NL:RVS:2010:BM1058

Betreft Vredenburgplein te Utrecht
Datum uitspraak 14-04-2010
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Hoger beroep
Trefwoorden luchtkwaliteit, Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), Utrecht (gemeente)
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200905089/1/H1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Indien een project is opgenomen in het NSL is een onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet meer nodig. Dit is een bevestiging van ABRvS 31 maart 2010, zaaknr 200900883/1/H1.
  • Bij beroep tegen een project dat in het NSL is opgenomen kan worden aangevoerd dat het NSL ondeugdelijk is voor dat specifieke project omdat daaraan onjuiste of onvolledige gegevens ten grondslag zijn gelegd.

Casus

Op 6 mei 2008 en 28 mei 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht vrijstelling en bouwvergunning verleend voor een nieuw winkel- en appartementencomplex aan het Vredenburgplein. Op 13 januari 2009 heeft het college de ene appellant niet-ontvankelijk en de bezwaren van de andere appellant ongegrond verklaard. Op 11 juni 2009 heeft de rechtbank Utrecht beide appellanten ontvankelijk verklaard maar hun bezwaren ongegrond verklaard.
Hiertegen hebben appellanten hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). Appellanten betogen daarbij onder meer dat het bouwplan zal leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.

Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling constateert:

  • een tekortkoming in het luchtrapport dat aan het besluit ten grondslag is gelegd en daarmee een motiveringsgebrek aan het vrijstellingsbesluit.

De Afdeling stelt vervolgens vast:

  • dat het project deel uit maakt van het NSL;
  • dat appellanten onvoldoende hebben onderbouwd dat het NSL gebaseerd is op onjuiste of onvolledige gegevens;
  • dat het NSL voldoende inzichtelijk maakt dat de grenswaarden tijdig worden gehaald (waarbij de Afdeling ingaat op de compenserende maatregelen die in de agglomeratie Utrecht zullen worden getroffen).

De Afdeling concludeert:

  • dat nu het project is opgenomen in het NSL de omstandigheid dat het project gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit geen reden kan zijn om de vrijstelling niet te verlenen

Uitspraak
De Afdeling verklaart het hoger beroep ongegrond en bepaalt dat de uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.