ECLI:NL:RVS:2009:BK7481

Betreft Afvalstoffen Van Gansewinkel Zuid-Holland
Datum uitspraak 23-12-2009
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden afvalstoffen, afval, opslag, overslag
Bronnen vindplaats Zaaknummer 200809438/1/M1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Op- en overslaan dan wel grof voorsorteren van afvalstoffen valt niet onder de categorieën C 18 en D 18 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994.

Casus

Door het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is op 30 oktober 2008 aan Van Gansewinkel voor 10 jaar een milieuvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een afvalinrichting te Katwijk. De vergunning is verleend voor:

  • op- en overslaan en grof voorsorteren van bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en bepaalde afvalmengsels;
  • op- en overslaan van diverse soorten bedrijfsafval.

Een van de vragen die voorligt is of voor de voorgenomen uitbreiding van Van Gansewinkel een m.e.r. had moeten worden doorlopen, of dat een m.e.r.-beoordelingsplicht gold. Relevant daarvoor is de vraag of de activiteiten vallen onder een van de genoemde activiteiten in de bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994, onderdelen C 18 of D 18.

Overwegingen van de bestuursrechter
In categorieën C 18 en D 18 worden verschillende activiteiten met betrekking tot afvalstoffen genoemd. Het gaat dan om bewerken, storten en verbranden van afvalstoffen die aangewezen zijn als m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten. Gelet op het feit dat Van Gansewinkel alleen afvalstoffen op- en overslaat dan wel grof voorsorteert, zijn die onderdelen van het Besluit m.e.r. 1994 niet van toepassing.

Uitspraak
Naar het oordeel van de Afdeling is er geen grond voor een m.e.r.-(beoordelings)plicht. Het besluit wordt vernietigd op andere dan m.e.r.-gronden. Zo was bijvoorbeeld een van de gebruikte akoestische modellen niet representatief.