ECLI:NL:RVS:2009:BK7462

Betreft Veehouderij Baarle-Nassau Natura 2000-gebied, Belgiƫ
Datum uitspraak 23-12-2009
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden revisievergunning, Natura 2000-gebieden, natuur, veehouderij, Baarle-Nassau
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200900893/1/M2

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Ook met Natura 2000-gebieden in het buitenland moet rekening gehouden worden in de Wm-vergunning.
  • Als een Wm-vergunning verleend wordt, mag rekening gehouden worden met een eerder verleende Wm-vergunning. Bij het verlenen van een Nb-wet-vergunning kan geen rekening gehouden worden met een eerder verleende Wm-vergunning.

Casus

Er is een revisievergunning verleend op grond van de Wet milieubeheer (Wm) voor een vleeskalveren- en rundveehouderij alsmede een vee- en kalverenhandel. In beroep is onder andere aangevoerd dat onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden naar de gevolgen voor het Natura 2000-gebied ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ in België. Ook zou er ten onrechte rekening gehouden worden met bestaande rechten op grond van de Wm. Hierbij wordt verwezen naar de uitspraken van de Afdeling op 1 april 2009 (200802600/1/R2 en 200807857/1/R2)

Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling bestuursrechtspraak stelt vast dat het betreffende Natura 2000-gebied niet is aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet). Dit zal ook niet gebeuren, omdat het gebied in België ligt. Er geldt op grond van de Nb-wet dan ook geen vergunningplicht. Wel moet beoordeeld worden of de verleende revisievergunning niet in strijd is met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor deze beoordeling verwijst de Afdeling naar een eerdere uitspraak van 7 september 2005. Daaruit volgt dat bij de beantwoording of er sprake is van een significant effect, uitgegaan wordt van de verandering ten opzichte van de eerder verleende vergunning(en). In dit geval is de verandering een afname van ammoniakemissie van 5.396 naar 5.393,2 kg per jaar. Er treden dus geen significante effecten op.

In de uitspraken van 1 april 2009 heeft de Afdeling gesteld dat het bestaan van een Wm-vergunning niet relevant is voor de vraag of een Nb-wet-vergunning is vereist en of deze kan worden verleend. Ook kan op basis van een verleende Wm-vergunning niet gesproken worden van vergunde rechten in het kader van de Nb-wet.

Bij de uitspraken op 1 april 2009 ging de rechtszaak echter over verleende Nb-wet-vergunningen. In deze zaak van 23 december 2009 gaat het om een Wm-vergunning. Bij het verlenen van een Wm-vergunning mag wel uitgegaan worden van een eerder verleende Wm-vergunning. Daarom mag de rekensom die door de Afdeling is uitgevoerd, in dit geval wel gebruikt worden.

Uitspraak
De beroepsgronden over natuur zijn ongegrond.