ECLI:NL:RVS:2005:AS5514

Betreft Bestemmingsplan “Het Oude Centrum” te Den Haag
Datum uitspraak 09-02-2005
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Den Haag, horeca
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200401243/1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Indien er geen sprake is van één projectmatige ontwikkeling en het karakter van de bedrijven van dien aard is dat het niet kan gaan om een recreatieve of toeristische voorziening, dan is er geen sprake van een m.e.r.-(beoordelings)plicht.
NB in deze uitspraak worden geen nadere criteria gegeven om te kunnen bepalen wanneer er al dan niet sprake is van één projectmatige ontwikkeling.

Casus

Den Haag ontwikkelt het concept “Avenue Culinair”. Maar in het beoogde gebied zijn reeds horecabedrijven gevestigd. Wel zal het Avenue Culinair-gebied een concentratie van horeca moeten worden, ook door nieuwvestiging. Dit betreft een multiculturele clustering van ongeveer vijftien maaltijdverstrekkende bedrijven. De Afdeling stelt vast dat het concept 'Avenue Culinair' geen projectmatige ontwikkeling is, maar dat het om 15 afzonderlijke horeca-inrichtingen gaat die binnen een zone kunnen worden gevestigd. Gelet hierop, het karakter van de toegestane horeca in aanmerking genomen, is er geen sprake van een recreatieve of toeristische voorziening als bedoeld in het Besluit m.e.r. Er behoefde derhalve geen m.e.r.-beoordeling dan wel een MER gemaakt te worden.