ECLI:NL:RBZWB:2020:5705

Betreft Vergunning dierenspeciaalzaak gemeente Altena
Datum uitspraak 17-11-2020
Rechtsprekende instantie  Rechtbank
Proceduresoort Eerste aanleg - enkelvoudig
Trefwoorden stedelijke ontwikkelingsprojecten, omgevingsvergunning, Altena
Bronnen vindplaats ECLI:NL:RBZWB:2020:5705

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

 • Of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r. (categorie D11.2), hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Bij de beoordeling spelen onder meer een rol:
  • de aard en omvang van de ontwikkeling;
  • de wijziging van opzet en vormgeving (eventuele uitbreiding bebouwde oppervlakte);
  • mogelijke gevolgen voor het milieu;
  • de verandering van woon- en leefklimaat (bijvoorbeeld verkeersaantrekkende werking);
  • waarbij ook van belang is of het project in bestaand stedelijk gebied ligt, want dan is minder snel sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject.
 • In dit geval is de wijziging van een bestaande groothandel naar perifere detailhandel geen stedelijk ontwikkelingsproject. Met name is beslissend dat de huidige bestemming ‘bedrijven’ is (ondanks de ligging in het buitengebied) en dat het gaat om een bestaand (bedrijfs)pand, met bijbehorende parkeerplaatsen, dat slechts beperkt wordt uitgebreid.

Casus

Om een Welkoop filiaal in de gemeente Altena te vestigen heeft vergunninghouder op 30 november 2018 een omgevingsvergunning aangevraagd. Op 4 april 2019 heeft college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van de bedrijfsruimte met 150 m2 (van 780 m2 naar 930 m2 begane grondvloer). Ook heeft het college een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor de duur van 10 jaar voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van het pand als dierenspeciaalzaak. Deze vergunning is verleend onder artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 4, onderdelen 1 en 11, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Eiser exploiteert ook een dierenspeciaalzaak in de gemeente. Eiser stelt dat het college geen tijdelijke omgevingsvergunning mocht verlenen aan de andere dierenspeciaalzaak. In artikel 5, zesde lid, van bijlage II bij het Bor staat dat een tijdelijke omgevingsvergunning niet verleend mag worden voor een activiteit als bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Volgens eiser is sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject (categorie D11.2).

Overwegingen van de bestuursrechter
Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepalen de concrete omstandigheden van het geval of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject.
De volgende aspecten spelen een rol:

 • de aard en de omvang van de voorziene wijziging;
 • de wijziging van opzet en vormgeving (eventuele uitbreiding bebouwde oppervlakte);
 • mogelijke gevolgen voor het milieu;
 • de verandering van woon- en leefklimaat (bijvoorbeeld verkeersaantrekkende werking).
De Afdeling vindt ook van belang of het project ligt in bestaand stedelijk gebied. In dat geval is er minder snel sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject.
De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. Het perceel heeft geen agrarische bestemming en ook niet de bestemming natuur of landschappelijke waarden, maar een bedrijfsbestemming. De wijziging van de groothandel in audioapparatuur, automaterialen en telecommunicatiemiddelen naar perifere detailhandel is daarom naar aard en omvang niet ingrijpend. Er is geen sprake van een onbebouwd, groen perceel, maar van een perceel waarop een (bedrijfs)pand met bijbehorende parkeerplaatsen staat. Dat het perceel in het buitengebied ligt, doet er niet aan af dat de bestemming al jarenlang ‘Bedrijven’ is. Verder vindt er een beperkte uitbreiding van de bebouwde oppervlakte plaats. Ten slotte zijn er geen grote negatieve gevolgen voor het milieu of het huidige woon- en leefklimaat.

Uitspraak
De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.