Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2 - 31 januari 2014

 

  • Financiering Rijk voor Commissie m.e.r. stopt
  • Nieuwe plaatsvervangend voorzitter Jan Jaap de Graeff
  • Windenergie op Land: kansen gemist in het MER
  • Afweging milieueffecten Omgevingsvisie Gelderland nog niet klaar
  • Verlenging NSL en de consequenties voor MER
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Rockanje
 
  tariefstelling 2014

Financiering Rijk voor Commissie m.e.r. stopt

Bevoegde gezagen en initiatiefnemers moeten voortaan zelf gaan betalen voor adviezen van de Commissie voor de m.e.r. Op 23 januari debatteerde de Tweede Kamer met de minister over het wetsvoorstel dat kostendekkende tariefstelling mogelijk moet maken. Een amendement van SP en D66 om een deel van de kosten van de Commissie structureel voor rekening te laten komen van het Rijk kreeg onvoldoende steun. De stemming over het amendement en ingediende moties moet nog plaatsvinden. De Commissie gaat er voorlopig van uit dat op 1 juli 2014 effectuering plaatsvindt. De minister laat in 2016 een evaluatie uitvoeren naar de consequenties van de nieuwe tariefstelling voor de continuiteit, toegankelijkheid en kwaliteit van de diensten van de Commissie.

Lees meer...

 
  jan jaap de graeff

Nieuwe plaatsvervangend voorzitter Jan Jaap de Graeff

Jan Jaap de Graeff gaat vanaf 15 februari 2014 als één van de plaatsvervangend voorzitters van onze werkgroepen optreden in adviestrajecten van de Commissie. De heer de Graeff was in de periode 2003-2013 algemeen directeur van Natuurmonumenten. Daarvoor was hij o.a. dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap van Schieland. Op dit moment heeft hij meerdere andere functies, waaronder lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Een overzicht van zijn nevenfuncties vindt u op onze website.

Lees meer...

 
  windenergie op land

Windenergie op Land: kansen gemist in het MER

In het MER voor de structuurvisie Wind op Land zijn niet alle gebieden onderzocht die geschikt zijn voor windenergie. Alleen gebieden waarover met de provincies afspraken zijn gemaakt, zijn doorgelicht. Een bredere analyse had volgens de Commissie tot een beter onderbouwde afweging geleid.

Lees meer...

 
  omgevingsvisie gelderland

Afweging milieueffecten Omgevingsvisie Gelderland nog niet klaar

Het MER voor de Omgevingsvisie Gelderland beschrijft de effecten van een beperkt aantal besluiten. De uitwerking van onderwerpen, zoals windenergie, volgt in vervolgbesluiten. De afweging van de milieueffecten voor de locatiekeuze en inrichtingswijze van windenergie schuift daarmee ook door naar het vervolg. De Commissie geeft in haar toetsingsadvies aandachtspunten mee voor de afweging in vervolgplannen.

Lees meer...

 
  fijnstof

Verlenging NSL en de consequenties voor MER

De minister besloot eind 2013 het NSL te verlengen tot 2017. Het NSL moet zorgen voor betere luchtkwaliteit. Via projecten en maatregelen moet heel Nederland aan grenswaarden voldoen: in 2011 aan de grenswaarden voor fijnstof (PM10) en in 2015 voor stikstofdioxide (NO2). Recente monitoring laat op een aantal plekken nog overschrijdingen zien. Dat betekent extra aandacht voor de toetsing van luchtkwaliteit bij MER-projecten die in gebieden met knelpunten liggen.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Rockanje

Instandhoudingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied te realiseren en die niet met het bestemmingsplan samenhangen, zijn geen mitigerende maatregelen.

Lees meer...