Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 14 - 17 december 2014

 

  • Adviestarieven in 2015
  • Welke milieueffecten van windparken op zee onderzoeken?

  • Kruimelgevallenlijst uitgebreid

  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid, Bergen
  • Jurisprudentie: Ontgronding Gasselterveld, gemeente Aa en Hunze

  • Prettige feestdagen en een voorspoedig 2015!

 
  tarieven

Adviestarieven in 2015

De tarieven 2015 van de Commissie m.e.r. zijn goedgekeurd door de minister van IenM. De nieuwe tarieven gelden voor adviesaanvragen die na 1 januari 2015 bij ons worden ingediend.

Lees meer...

 
  wind op zee

Welke milieueffecten van windparken op zee onderzoeken?

De Commissie m.e.r. vindt de aanpak om de milieueffecten van kavels voor windenergie op zee bij Borssele te onderzoeken helder. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden. Bijzonder aan de aanpak is ook het nieuwe toetsingskader voor natuur.

Lees meer...

 
  kruimelwet

Kruimelgevallenlijst uitgebreid

Aan de kruimelgevallenlijst van het Besluit omgevingsrecht is per 1 november 2014 de tijdelijke planologische afwijking tot maximaal 10 jaar toegevoegd. De kruimelgevallenregeling is echter niet van toepassing als het om een plan of project gaat dat in bijlage C of D van het Besluit m.e.r. wordt genoemd.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid, Bergen

Omdat in een milieueffectrapport ook de effecten voor mensen en cultuurhistorische waarden moeten worden beschreven, is de verplichting om een plan-MER te maken ook ter bescherming van een goed woon- en leefklimaat.

Lees meer...

 
  rechter met hamer shutterstock_2080475

Jurisprudentie: Ontgronding Gasselterveld, gemeente Aa en Hunze

Ook al heeft een project positieve gevolgen voor de natuur, dan nog kan het belangrijke nadelige milieugevolgen hebben.

Lees meer...

 
  kerstkaart 3

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2015!

De Commissie m.e.r. wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar. Met actuele m.e.r. kennis en onafhankelijke adviezen hopen wij u ook in 2015 weer van dienst te kunnen zijn!

foto: Geert Draaijers