Crisis- en herstelwet en m.e.r.

Crisis- en herstelwet en milieueffectrapportage

De Crisis- en herstelwet (Chw) is verlengd voor onbepaalde tijd. Daarnaast zijn de Chw en diverse andere wetten op het omgevingsdomein aangepast. De aanpassingen zijn bedoeld:

  • om lasten te verminderen
  • meer flexibiliteit te krijgen in de besluitvorming
  • praktijkproblemen weg te nemen.

Ze zijn geregeld in de Wet van 28 maart 2013. Niet alle wijzigingen zijn direct in werking getreden, zo blijkt uit het inwerkingtredingsbesluit.

 

Die wijzigingen traden op 1 november 2014 in werking (Wijzigingswet permanent maken van de Crisis- en herstelwet en verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (pChw).

De nog niet in werking getreden onderdelen zijn uitgewerkt in het ‘Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere AMvB’s in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht’.

 

Dit Besluit trad gelijktijdig met de daarmee samenhangende onderdelen van de pChw in werking. Het bevat een aantal wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht (Bor), Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), Besluit externe veiligheid buisleidingen, Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit geluidhinder, Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer), Besluit ruimtelijke ordening (Bro), Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Chw) en het Bouwbesluit 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Voor m.e.r. zijn de wijzigingen zeer beperkt. De tijdelijke omgevingsvergunning is als afzonderlijke planfiguur vervallen en onder de ‘kruimelgevallen’ van artikel 4 onder 11, Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht gevoegd. Bij het afwijkende gebruik voor onbepaalde tijd zijn de vereisten van het binnen de bebouwde kom plaatsvinden en de maximale vloeroppervlak komen vervallen (zie artikel 4, onder 9, Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht). Op ‘kruimelgevallen’ is de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo van toepassing. Als uitzondering op die regeling geldt dat als het plan/de vergunning tevens m.e.r.-(beoordelings)plichtig is, de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo niet van toepassing is (zie artikel 5, zesde lid, Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht). Het Besluit m.e.r. is ook aangepast op deze wijzigingen.

 

Via het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet worden, vooruitlopend op de Omgevingswet, nieuwe innovatieve experimenten toegevoegd. Ook worden er projecten aan Bijlage I of II van de Chw toegevoegd of projecten van nationale betekenis als bedoeld in artikel 2.18 Chw aangewezen.

 

Voor de Bijlage II projecten en de projecten van nationale betekenis geldt dat de vereisten voor het beschrijven van alternatieven zijn beperkt en toetsing door de Commissie niet langer verplicht is.

 

In de toelichting bij de 8e tranche kondigt de minister aan dat voor het einde van de implementatietermijn van de gewijzigde M.e.r.-richtlijn (deze richtlijn moet voor 16 mei 2017 in het Nederlandse recht geïmplementeerd zijn) artikel 1.11 van de Crisis- en herstelwet via een afzonderlijk wetsvoorstel in overeenstemming met deze richtlijn gebracht zal gaan worden. Dit betekent dat dan voor een project op Bijlage II bij de Chw of de aangewezen projecten van nationale betekenis geen inperking van het alternatieven onderzoek zal gelden. Voor die projecten blijft - voorzover nu bekend - wel de toetsing door de Commissie op vrijwillige basis bestaan.

 

De 13e tranche is op 4 juli 2016 in het Staatsblad gepubliceerd. De 13e tranche ziet in tegenstelling tot de andere tranches op reparatie voor diverse artikelen in het Besluit uitvoering Chw, n.a.v. de uitspraken van de ABRvS van 3 en 17 februari 2016 (bestemmingsplan Culemborg en Inpassingsplan Moerdijk). Omdat de artikelen met terugwerkende kracht in werking zijn getreden, kunnen (in voorbereiding zijnde) experimenten in principe voortgezet worden.


In voorbereiding zijn de 14e en 15e tranche.