Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 11 - 12 september 2014

 

  • Schaliegas ja of nee? Waar kan winning het beste?
  • Milieueffectrapport Lelystad Airport onvolledig
  • 'Kwaliteit en onafhankelijkheid staan voorop'
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied Westerveld
  • Jurisprudentie: Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Lunteren
 
  schaliegas

Schaliegas ja of nee? Waar kan winning het beste?

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport voor de Structuurvisie Schaliegas informatie op te nemen die zowel de ‘of-vraag’ als de ‘waar-vraag’ over schaliegaswinning beantwoordt.

Lees meer...

 
  lelystad airport

Milieueffectrapport Lelystad Airport onvolledig

Lelystad Airport wil de luchthaven uitbreiden naar 45.000 vluchten per jaar. Voordat hierover een besluit wordt genomen is er milieueffectrapport opgesteld. Het rapport laat zien dat schade aan de natuur op de Veluwe en rond de Oostvaardersplassen niet is uit te sluiten. De Commissie vindt het onterecht dat het onderzoek naar het samengaan van luchtvaart en natuur wordt doorgeschoven.

Lees meer...

 
  veronica ten holder toets

'Kwaliteit en onafhankelijkheid staan voorop'

Per 1 juli zijn de nodige veranderingen doorgevoerd bij het verplicht of vrijwillig inschakelen van de Commissie m.e.r. Wat zit er achter de tariefsverhogingen, wat betekent procesgerichte advisering in de praktijk en hoe zit het met de kwaliteit van m.e.r. en besluitvorming? Een interview met directeur Veronica ten Holder.

Lees meer...

 
  omgevingswet

Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied Westerveld

Planregels mogen niet de bevoegdheidstoedeling van de Natuurbeschermingswet 1998 (en de Wabo) doorkruisen. In de Passende beoordeling moeten de maximale mogelijkheden van het uiteindelijke plan beoordeeld worden. Als deze groter zijn dan waar het ontwerpplan van uit ging, moet de Passende beoordeling hierop worden aangepast.

Lees meer...

 
  fs stikstof

Jurisprudentie: Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Lunteren

Als een plan kaderstellend is voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit, moet een plan-MER worden opgesteld.

Lees meer...