Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 10 - 6 november 2013

 

  • Tariefstelling Commissie m.e.r. in 2014
  • Themamiddag Gezondheid in m.e.r.
  • Evaluatie Monitoring gaswinning Waddenzee
  • Jurisprudentie Bestemmingsplan Dommelkwartier, Valkenswaard
  • Jurisprudentie Wm-vergunning varkenshouderij Swartbroek
  • Onderbouw de keuze vliegroutes Lelystad
 
  tariefstelling 2014

Tariefstelling Commissie m.e.r. in 2014

Op dit moment bediscussieert de Tweede Kamer nog het wetsvoorstel dat tariefstelling door de Commissie m.e.r. voor vrijwillige én verplichte advisering mogelijk moet gaan maken. De beoogde datum van inwerkingtreding van 1 januari 2014 wordt daardoor niet meer gehaald. Mogelijk wordt de nieuwe datum 1 april 2014.

Lees meer...

 
  gezondheid in mer

Themamiddag Gezondheid in m.e.r.

Tijdens de themamiddag 'Gezondheid in m.e.r.' op 14 november worden de laatste inzichten rond gezondheid in relatie tot veehouderij, verkeer en natuur gepresenteerd. Hoe komen deze onderwerpen goed aan de orde in m.e.r. en in de besluitvorming over plannen en projecten. Interesse?

Lees meer...

 
  waddenzee gaswinning

Evaluatie monitoring gaswinning Waddenzee

De Auditcommissie constateert dat de evaluatie van het monitoringsprogramma gaswinning Waddenzee nog onvoldoende is en adviseert het programma op verschillende punten te verbeteren.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie Bestemmingsplan Dommelkwartier, Valkenswaard

Een lokale, kleine toename aan stikstofdepositie (0,051 mol N/ha/jaar) in een Natura 2000-gebied maakt een passende beoordeling niet nodig, als in de voortoets aan de hand van de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied wordt gemotiveerd waarom negatieve effecten zijn uit te sluiten.

Lees meer...

 
  rechter met hamer shutterstock_2080475

Jurisprudentie Wm-vergunning varkenshouderij Swartbroek

Een positief toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. kan voor de rechter van betekenis zijn om de m.e.r.-beroepsgronden ongegrond te verklaren.

Lees meer...

 
  lelystad airport

Onderbouw de keuze vliegroutes Lelystad

Wat zijn vanuit milieuoogpunt de beste vliegroutes voor Lelystad Airport? Zijn belangen vanuit veiligheid, geluid en natuur bij de keuze tussen vliegroutes met elkaar te verenigen? Welke maatregelen kunnen milieueffecten beperken? Deze onderwerpen moeten in het MER aan de orde komen.

Lees meer...