Wanneer is participatie in de m.e.r.-procedure verplicht?

Er zijn twee m.e.r.-procedures: een beperkte en een uitgebreide. Deze verschillen in wat er verplicht is aan participatie. 

  • In de uitgebreide procedure moet voordat het milieueffectrapport is geschreven gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen. Belanghebbenden kunnen dan aangeven wat er volgens hen in het milieueffectrapport onderzocht moet worden. Het bevoegd gezag bepaalt zelf de termijn en participatievormen.
  • In de uitgebreide en beperkte procedure moet er gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen als het milieueffectrapport klaar is. Dit is de toetsingsfase. Belanghebbenden kunnen dan aangegeven of relevante informatie ontbreekt in het milieueffectrapport. De termijnen hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene Wet bestuursrecht. Het milieueffectrapport moet minimaal 6 weken ter inzage liggen.