Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2 - 29 maart 2021

  • Goed omgevingseffectrapport bij Omgevingsvisie Amsterdam
  • Milieueffecten natuurherstel Witte Veen goed in beeld
  • Hoe neem je sociale effecten mee in milieueffectrapportage?
  • Jurisprudentie: Natuurvergunning Logtsebaan
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Laarveld
  • Online kennissessies Omgevingsvisie en omgevingsplan en m.e.r.
  • Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk?
 
  Haven Stad Amsterdam

Goed omgevingseffectrapport bij Omgevingsvisie Amsterdam

Amsterdam beschikt over een goed omgevingseffectrapport met duidelijke informatie bij haar omgevingsvisie. Omdat in de visie heldere keuzes zijn gemaakt, wordt in het omgevingseffectrapport ook duidelijk waar kansen en knelpunten kunnen liggen, deels zelfs al op wijk- en buurtniveau. De Commissie adviseerde om nog duidelijk te maken hoe de informatie uit het omgevingseffectrapport gebruikt gaat worden bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1198473217

Milieueffecten natuurherstel Witte Veen goed in beeld

Provincie Overijssel en de gemeente Haaksbergen willen maatregelen nemen om Natura2000-gebied Witte Veen te herstellen. Bijvoorbeeld door afplaggen, vergraven en het minder diep maken van watergangen. Uit het milieueffectrapport blijkt dat er goede stappen worden gezet, maar dat onzeker is of de doelen worden gehaald door de grote hoeveelheden stikstof in het natuurgebied. Er blijken meer ingrijpende maatregelen nodig om de stikstofuitstoot te verminderen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Sociale effecten jpeg

Hoe neem je sociale effecten mee in milieueffectrapportage?

Naast milieueffecten ook naar sociale effecten kijken. Het kan bestuurders en belanghebbenden een completer beeld opleveren van de gevolgen van een plan of project. Het levert vaak ook meer draagvlak op voor het besluit. De Commissie schreef samen met andere partijen een handreiking als inspiratiebron voor overheden en adviesbureaus die naast de milieueffecten ook de sociale effecten willen meenemen in hun milieueffectrapport.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 3 raad van state

Jurisprudentie: Natuurvergunning Logtsebaan

De Raad van State bevestigde in een uitspraak over Natuurvergunning Logtsebaan dat er geen ‘verslechteringsvergunning’ meer vereist is bij intern salderen. Intrekken van een verslechteringsvergunning is geen passende maatregel om de verslechtering of significante verstoring van natuurwaarden te voorkomen, omdat hiermee de activiteit niet kan worden beëindigd.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 5 vrouwe justitia

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Laarveld

Een m.e.r.-beoordeling voor een project moet kijken naar het hele project. Voor een gemengd bestemmingsplan betekent dit dat de beoordeling betrekking heeft op de plandelen met een eindbestemming én op de uit te werken plandelen. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Groene stad shutterstock_1121792063

Omgevingsvisie en omgevingsplan en milieueffectrapportage. Twee online kennissessies

De meeste gemeenten en provincies zijn bezig met hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Wat betekenen deze voor de inhoud en aanpak van het milieueffectrapport? Op 20 en 22 april organiseert de Commissie hier weer online kennissessies over. Wat is er anders? Hoe neem je bijvoorbeeld klimaatadaptatie en energietransitie mee? Hoe pak je dat aan en hoe gedetailleerd moet dat eigenlijk? 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Landschap buitengebied

Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk?

Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk? De Commissie organiseert hierover een online introductie. Wat is het doel van milieueffectrapportage precies? Wanneer speelt milieueffectrapportage wel en wanneer niet? Wat moet er allemaal in het milieueffectrapport? Hoe pak je dat aan? Op deze vragen geven we antwoord, met daarbij veel voorbeelden uit de praktijk.

Lees meer