Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6 - 26 september 2022

 • Ecologische Autoriteit van start 
 • Milieueffecten opwekken zonne- en windenergie in Zuid-Holland goed in beeld
 • Aanvullend onderzoek nodig naar effecten Marktplan Haaksbergen 
 • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Giethoorn Loswal Kerkweg
 • Jurisprudentie: Emissiearm stalsysteem melkveehouderijen
 • Veel interesse voor De Commissie gaat naar...
 • Op de agenda!
 
  Ecologische Autoriteit logo

Ecologische Autoriteit van start

De Ecologische Autoriteit is op 19 september gestart. Met deskundigen op het gebied van ecologie gaat zij beoordelen of de juiste ecologische informatie gebruikt wordt bij de onderbouwing van plannen. Het gaat dan om bijvoorbeeld natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s, als onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In een latere fase zal zij ook gevraagd en ongevraagd adviseren over wetenschappelijke inzichten voor de besluitvorming over brede ecologische vraagstukken. De uitvoering van de Ecologische Autoriteit ligt bij de Stichting Bureau Commissie voor de milieueffectrapportage vanwege onder meer haar jarenlange ervaring met onafhankelijk adviseren.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  windenergie

Milieueffecten opwekken zonne- en windenergie in Zuid-Holland goed in beeld

In Zuid-Holland hebben de zeven RES-regio’s ieder een eigen regionale energiestrategie 1.0 opgesteld met zoekgebieden voor zonne- en windenergie. Voor de provincie aanleiding om het provinciale omgevingsbeleid te actualiseren. Het heeft grote meerwaarde dat de zeven RES’en zijn onderzocht op milieugevolgen en dat ook gekeken is naar alternatieven voor zonne- en windenergie, zegt de Commissie in haar advies. Digitale kaarten maken direct duidelijk waar zonne- en windenergie kansrijk is en waar nog aandachtspunten zijn voor milieu en leefomgeving.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  001 Bestemmingsplan buitengebied Haaksbergen

Aanvullend onderzoek nodig naar effecten Marktplan Haaksbergen

Voor het zogenaamde ‘gat in de markt’ in Haaksbergen wordt al jaren gezocht naar een nieuwe bestemming. Oude bebouwing is inmiddels gesloopt en de gemeenteraad heeft besloten dat de plannen voor een supermarkt, appartementen en een park verder ontwikkeld mogen worden. Hiervoor wordt een bestemmingsplan gewijzigd. De raad heeft wel als voorwaarde gesteld dat de Commissie een second opinion uitvoert over de plannen. Zij concludeert dat weliswaar de juiste milieuaspecten zijn onderzocht, maar dat het onderzoek naar stikstof, geluid en luchtkwaliteit aangevuld moet worden. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Giethoorn Loswal Kerkweg

De rechter oordeelde in een uitspraak over het bestemmingsplan Giethoorn Loswal Kerkweg, dat intern salderen tussen twee of meer activiteiten in een plan (zoals een bestemmingsplan) alleen mag als die activiteiten samen één ruimtelijke ontwikkeling vormen. Alleen dan mag de stikstoftoename vanwege de ene activiteit in de voortoets worden weggestreept tegen de stikstofafname door een andere activiteit.
Van één ruimtelijke ontwikkeling is sprake als de activiteiten voldoende samenhangen. De (geringe) afstand tussen twee activiteiten is niet doorslaggevend.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Emissiearm stalsysteem melkveehouderijenĀ Driebergen-Rijssenburg, Snelrewaard, Westbroek

In hoger beroep oordeelde de rechter dat de Rav-emissiefactoren voor emissiearme stalsystemen A1.13 en A1.28 voor melkveestallen voorlopig niet kunnen worden gebruikt in de voortoets of in een passende beoordeling voor een natuurvergunning. Verschillende onderzoeken laten zien dat de Rav-emissiefactoren de werkelijke ammoniakemissie van deze stalsystemen waarschijnlijk onderschatten. Omdat in milieueffectrapporten regelmatig de Rav-emissiefactoren worden toegepast, is deze uitspraak relevant voor de m.e.r.-praktijk.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Commissie naar Overijssel

Veel interesse voor De Commissie gaat naar...

In maart reisde de Commissie af naar Lelystad, in juni naar Leeuwarden en in september naar Zwolle. Onder de titel De Commissie gaat naar... organiseren we samen met elke provincie een kennismiddag voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschap over Omgevingswet en milieueffectrapportage. Een op maat gemaakt programma per provincie, met cases uit de praktijk en sessies over bijvoorbeeld omgevingsvisies, -plannen en -programma's, en een sessie voor bestuurders. In januari gaat de Commissie naar... Groningen. 

 
bollen ter afscheiding
 

Op de agenda!

 • 27 september: Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet
 • 6 oktober : Dag van de Omgevingswet
 • 10 oktober: Online kennissessie Omgevingsplan en m.e.r.
 • 13 oktober: Landelijke m.e.r.-dag: Samen naar de toekomst

Lees meer