Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 4 - 25 juni 2018

 

 • Terugblik kennissessies omgevingsplan en omgevingsvisie
 • 18 en 25 september: Nieuwe ronde kennissessies
 • Omgevingseffectrapport basis voor omgevingsplan Binckhorst Den Haag
 • Boekel gebruikt MER om ambities concreet te maken in omgevingsplan
 • Jurisprudentie: Bedrijventerrein en windturbinepark Gorinchem
 • Schakeldag 26 juni 2018
 
  Kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r. 8 juni 2018

Terugblik kennissessies omgevingsplan en omgevingsvisie

'Het is leuk en zinvol om met een aantal geïnteresseerden te discussiëren over wat een m.e.r. voor betekenis kan hebben voor een visie en op zo'n manier het speelveld te verkennen.'

 

Op 29 mei organiseerde de Commissie een kennissessie over omgevingsplan en m.e.r. Op 5 juni over omgevingsvisie en m.e.r. Kleinschalige bijeenkomsten met naast presentaties ruimte voor inbreng van eigen praktijkvoorbeelden, vragen en discussies. Een terugblik en de presentaties staan op de site.

Lees meer...

 
  algemeen of Participatie 3

18 en 25 september: Nieuwe ronde kennissessies

 • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
 • Hoe neem je nieuwe onderwerpen mee als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie?
 • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

Dinsdag 18 september Omgevingsplan en m.e.r.

Dinsdag 25 september Omgevingsvisie en m.e.r.

Schrijf je nu in!

Lees meer...

 
  binckhorst Den Haag

Omgevingseffectrapport basis voor omgevingsplan Binckhorst Den Haag

De gemeente Den Haag wil het bedrijventerrein De Binckhorst ontwikkelen tot een veelzijdige stadswijk. Zij nodigt marktpartijen en bewoners uit hier een bijdrage aan te leveren. Om ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken heeft zij een globaal en flexibel omgevingsplan opgesteld. Het plan kent geen concreet eindbeeld en de gemeente stelt ‘spelregels’ op waaraan ontwikkelingen worden getoetst.

Lees meer...

 
  landelijk gebied

Boekel gebruikt MER om ambities concreet te maken in omgevingsplan

De gemeente Boekel wil de kwaliteit van het buitengebied versterken door daar meer verschillende, ook niet-agrarische, functies een plek te geven. Een omgevingsplan biedt de mogelijkheid om ook niet-ruimtelijke eisen mee te nemen. Naast economische kracht, wil Boekel ruimtelijke- en landschappelijke kwaliteit en een goed, gezond woon- en leefklimaat bevorderen. De gemeente heeft het milieueffectrapport gebruikt om deze ambities concreet te maken en te kunnen verwerken in het omgevingsplan. 

Lees meer...

 
  jurisprudentie 3 raad van state

Jurisprudentie: Bedrijventerrein en windturbinepark Gorinchem

De rechter oordeelde dat als op verzoek van de Commissie m.e.r. in een aanvulling op het milieueffectrapport nader is onderbouwd waarom locatiealternatieven zijn afgevallen, ook al is in eerdere beleidsstukken voor een bepaalde locatie gekozen, dit dan voldoende is gemotiveerd. En als uit het milieueffectrapport blijkt dat een plan negatieve effecten heeft op het landschap, dan kan het bevoegd gezag vanwege andere grote belangen het plan toch door laten gaan.

Lees meer...

 
  schakeldag

Schakeldag 26 juni 2018

Op 26 juni organiseren Rijkswaterstaat en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de jaarlijkse Schakeldag. De Commissie m.e.r. is ook aanwezig met twee workshops:

 • Pilots Omgevingsplan en m.e.r.
 • Alles over het milieueffectrapport

Lees meer...