Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 3 - 23 april 2021

  • Regionale milieugevolgen luchtruimherziening nog onvoldoende in beeld
  • Onzeker of nieuw luchthavenverkeersbesluit Schiphol is vast te stellen
  • Milieueffecten Energievisie Enschede goed in beeld
  • 'MER was nuttige exercitie'. Regionale energiestrategie en m.e.r.
  • Jurisprudentie: Ontvankelijkheid bestemmingsplan Almelo
  • Jurisprudentie: Natuurvergunning veehouderij Limburg
  • Omgevingsvisie en m.e.r. Schrijf je in voor de online kennissessie op 15 juni
  • Nationale Milieudag: 50 jaar milieubeleid
 
  765699031 bron Shutterstock 15 oktober 2019

Regionale milieugevolgen luchtruimherziening nog onvoldoende in beeld

Het milieueffectrapport laat goed zien dat de luchtruimherziening zorgt voor kortere vliegroutes waardoor de CO2-emissies afnemen, en voor milieuvriendelijker continu dalen van vliegtuigen. Het rapport beschrijft echter alleen de gemiddelde milieugevolgen van de luchtruimherziening. De regionale milieugevolgen zijn niet in beeld gebracht. Deze kunnen zo omvangrijk zijn dat nu gemaakte keuzes en uitgangspunten voor de herziening onwenselijk of mogelijk zelfs onhaalbaar zijn.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_584509675

Onzeker of nieuw luchthavenverkeersbesluit Schiphol is vast te stellen

In het milieueffectrapport voor het nieuwe luchthavenverkeersbesluit van Schiphol zit een aantal tekortkomingen, concludeert de Commissie. Het gaat met name om de uitstoot van stikstof en CO2 en om de geluidbelasting. Het rapport vergelijkt de effecten van de nieuwe situatie met die van de oude. Die vergelijking is onjuist. De hoeveelheid stikstof die het vliegverkeer mag uitstoten, is overschat, zegt de Commissie. Een betere inschatting moet duidelijk maken hoeveel vluchten te vergunnen zijn binnen de Wet natuurbescherming. Waarschijnlijk zijn aanvullende maatregelen nodig om 500.000 vluchten mogelijk te maken. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Energietransitie Bron Shutterstock april 2019

Milieueffecten Energievisie Enschede goed in beeld

Het milieueffectrapport voor de Energievisie Enschede laat duidelijk zien wat de milieugevolgen zijn van het opwekken van duurzame energie. De Commissie is positief over het landschapsonderzoek. Er zijn vijf verschillende, onderscheidende alternatieven voor het opwekken van duurzame energie onderzocht. Aan de basis van deze alternatieven ligt een goede landschappelijke studie. Deze laat zien hoeveel zonnepanelen de verschillende landschappen aankunnen, met behoud van de landschappelijke kwaliteit.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  windenergie

'MER was nuttige exercitie'. Regionale energiestrategie en m.e.r.

Er start een tweede ronde pilots waarin NP RES en de Commissie m.e.r. regio's ondersteunen bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun energiestrategie. Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de RES. Het helpt onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en scenario’s bij ruimtelijke inpassingen. Interesse om mee te doen aan de pilot? Lees over de ervaringen van andere regio's.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 3 raad van state

Jurisprudentie: Ontvankelijkheid bestemmingsplan Almelo

De rechter oordeelde in de zaak over het bestemmingsplan Haghoek Rosarium Westeres in Almelo dat een belanghebbende niet eerst een zienswijze hoeft in te dienen om in beroep te mogen gaan bij de bestuursrechter. Zolang de wet niet is aangepast, geldt dit voor alle omgevingsrechtelijke (lopende) procedures. Dit betekent dat een belanghebbende ook in beroep kan tegen onderdelen van het besluit waarover hij niet eerder een zienswijze heeft ingediend.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 1 hamer en weegschaal

Jurisprudentie: Natuurvergunning veehouderij Limburg

Als een project niet wordt voorgezet, maar gewijzigd, dan moet het bevoegd gezag bij een aanvraag om een natuurvergunning beoordelen of die wijziging van het project significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden kan hebben. Bij die beoordeling is de vergunde situatie de referentiesituatie. De huidige feitelijke situatie is niet van belang.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1320052076

Omgevingsvisie en m.e.r.: Online kennissessie op 15 juni

De meeste gemeenten zijn bezig met hun omgevingsvisie: de langetermijnvisie op de inrichting en gebruik van de gemeente. Niet eenvoudig om nu al inschattingen en keuzes te maken tot bijvoorbeeld 2050. Bij de omgevingsvisie hoort ook een milieueffectrapport. Voordeel van het milieueffectrapport is dat het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te brengen en keuzes te onderbouwen. Hoe je dat precies aanpakt? Kom naar de online kennissessie.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Landschap nat land

50 jaar milieubeleid: 15 - 18 juni

De VVM organiseert van 15 tot 18 juni de jaarlijkse Milieudag. Dit jaar meerdere online dagen in het teken van 50 jaar milieubeleid, met een mooi programma. Op woensdag 16 juni aandacht voor milieueffectrapportage. Hoe kan het m.e.r.-instrument meegroeien met zijn tijd, nieuwe technieken inzetten, vragen beantwoorden vanuit de maatschappij en politiek-bestuurlijke opgaven ondersteunen? Meer informatie volgt als het programma rond is. 

Lees meer