Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 2 - 21 maart 2017

 

  • Interactie participatie en m.e.r. versterkt project
  • Nieuwe factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage
  • Nieuwe Wet natuurbescherming in werking
  • Jurisprudentie: Inpassingsplan hoogspanningsverbinding Kop Noord-Holland
  • Jurisprudentie: Associazone Italia Nostra Onlus
 
 

Interactie participatie en m.e.r. versterkt project

Hoe zorg je dat participatie en milieueffectrapportage elkaar versterken? Hoe pak je dat aan in de praktijk? Op 9 maart jl. ontmoetten twee werelden elkaar tijdens de kennissessie waarin de link werd gelegd tussen participatie en milieueffectrapportage.

Heeft u ook interesse? We organiseren nog 3 kennissessies.

Lees meer...

 
  cultuurhistorie

Nieuwe factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage

Bewoners en bestuurders vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten en bijdragen aan de identiteit van een gebied. Cultureel erfgoed speelt daarom steeds vaker een rol bij ruimtelijke planvorming. In een milieueffectrapport voor een ruimtelijk plan of project is cultureel erfgoed – als onderdeel van de leefomgeving – een van de onderwerpen. We schreven er een factsheet over.

Lees meer...

 
  natuur_groot

Nieuwe Wet natuurbescherming in werking

Op 1 januari 2017 trad de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt 3 wetten:

  • de Natuurbeschermingswet 1998
  • de Boswet 
  • de Flora- en faunawet

De wijzigingen voor de m.e.r.-praktijk zijn niet groot. De veranderingen betreffen vooral een andere lijst van beschermde soorten en de mogelijkheden voor vrijstelling en ontheffing. De Passende beoordeling is geen verplicht onderdeel meer van een plan-MER. De natuureffecten moeten nog wel volledig worden beschreven, met of zonder Passende beoordeling.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Inpassingsplan hoogspanningsverbinding Kop Noord-Holland

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed op 1 februari 2017 uitspraak over een beroep tegen het plan van de provincie Noord-Holland voor een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding. De Afdeling oordeelde dat langetermijneffecten op de gezondheid als gevolg van blootstelling aan een magnetisch veld onzeker zijn. Daarom is het redelijk uit te gaan van het rijksbeleid hierover.

Lees meer...

 
  rechter met hamer shutterstock_2080475

Jurisiprudentie: Associazone Italia Nostra Onlus

Het Europese Hof oordeelde eind december 2016 in een uitspraak over een kleinschalig nieuwbouwproject in de lagune van Venetië dat de uitzondering in de Smb-richtlijn voor een plan-m.e.r.-plicht in een klein gebied op lokaal niveau in een Natura 2000-gebied, niet evident in strijd is met de Habitatrichtlijn.

Lees meer...