Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 7 - 19 oktober 2018

 • Omgevingsvisie Noord-Holland: Onderzoek of ambities haalbaar zijn met extra inzet
 • Kijk bij uitbreiding BP Raffinaderij naar energiebesparing en minder uitstoot van broeikasgassen
 • 7 november antwoord van Europees Hof van Justitie op prejudiciële vragen PAS
 • Klachtencommissie: 'Verlenging vergunning kerncentrale Borssele niet volgens internationale afspraken'
 • Hoe werkt de m.e.r.-procedure? Zo eenvoudig is het.
 • Ook aan de slag met een omgevingsvisie of omgevingsplan?
 • Jurisprudentie: Omgevingsvergunning pluimveehouderij Mill en Sint Hubert
 • 1 november: Deltacongres
 
  omgevingsvisies

Omgevingsvisie Noord-Holland: Onderzoek of ambities haalbaar zijn met extra inzet

De provincie Noord-Holland stelt de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 op, gericht op een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid. De Commissie toetste het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie. Uit het rapport blijkt nu nog niet in hoeverre ambities haalbaar zijn. De Commissie adviseert te onderzoeken of met extra inzet de ambities wel haalbaar worden. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  3336

Kijk bij uitbreiding BP Raffinaderij naar energiebesparing en minder uitstoot van broeikasgassen

BP Raffinaderij Rotterdam wil haar raffinaderij uitbreiden met een hydrocrackerinstallatie. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport onder meer technische varianten te vergelijken die leiden tot energiebesparingen, verduurzaming van de energievoorziening en minder uitstoot van broeikasgassen. Bijvoorbeeld een variant waarbij waterstof wordt geproduceerd met duurzame energiebronnen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 5 vrouwe justitia

7 november antwoord van Europees Hof van Justitie op prejudiciƫle vragen PAS

De Advocaat-Generaal plaatst vooruitlopend op een definitief oordeel van het Europese Hof kritische kanttekeningen bij de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het definitieve oordeel van het Europese Hof van Justitie wordt op 7 november a.s. verwacht.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  kernenergie Borsele NB 53229-72

Klachtencommissie: 'Verlenging vergunning kerncentrale Borssele niet volgens internationale afspraken'

Het gebrek aan inspraak en publieke toegang tot informatie 'in geen enkele fase van het proces' van de verlenging van de vergunning voor de kerncentrale Borssele in 2014, was in strijd met internationale afspraken. Dit stelt de klachtencommissie die toezicht houdt op uitvoering van het Verdrag van Aarhus waar Nederland partij bij is. Ze beveelt aan de regelgeving zo aan te passen dat bij het wijzigen van een vergunning voor een nucleaire activiteit procedures wél conform het verdrag zullen zijn. In 2021 wordt duidelijk of het advies van de klachtencommissie door de Meeting of the Parties wordt overgenomen. Over de vraag of ook een milieueffectrapportage voor de verlenging had moeten worden opgesteld, loopt op dit moment nog een procedure bij het Implementatiecommissie van het Verdrag van Espoo. Het is nog niet duidelijk wanneer deze commissie uitspraak doet.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  M.e.r.-procedure

Hoe werkt de m.e.r.-procedure? Zo eenvoudig is het.

Hoe werkt de m.e.r.-procedure nu precies? De Commissie krijgt regelmatig vragen over de verschillende stappen in deze procedure. Voor iedereen die met de m.e.r.-procedure te maken heeft of er binnenkort mee te maken krijgt, heeft de Commissie een infographic laten maken. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemeen of Participatie 3

Ook aan de slag met een omgevingsvisie of omgevingsplan?

Kom dan naar de kennissessies!

 • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
 • Hoe neem je nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie mee?
 • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

6 november: Omgevingsplan en m.e.r. 
20 november: Omgevingsvisie en m.e.r.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 3 raad van state

Jurisprudentie: Omgevingsvergunning pluimveehouderij Mill en Sint Hubert

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat de gevolgen van blootstelling aan endotoxinen meewegen bij de beoordeling of een milieueffectrapport noodzakelijk is, ook al is nog onderzoek naar de advieswaarden en rekenmethoden nodig. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Afsluitdijk

1 november: Deltacongres

Op donderdag 1 november 2018 is het Negende Nationaal Deltacongres in de IJsselhallen in Zwolle. Thema van het congres is dit jaar Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering. Wilt u meer weten over m.e.r. en klimaatadaptatie, hoogwaterbescherming of de MIRT-procedure? Kom dan langs bij de stand van de Commissie m.e.r.

Lees meer