Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 7 - 19 september 2016

 

  • Laat m.e.r. de Omgevingswet maximaal ondersteunen
  • Berekening geluidwinst Schiphol moet beter
  • Ontwikkeling Haven-Stad Amsterdam met uitnodigingsplanologie
  • Workshop Klimaatmitigatie en m.e.r.
  • Jurisprudentie: Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen
  • 6 oktober: Dag van de Omgevingswet
  • De Commissie m.e.r. is verhuisd
 
 

Laat m.e.r. de Omgevingswet maximaal ondersteunen

De Commissie m.e.r. pleit er voor het instrument m.e.r. maximaal in te zetten om de doelen van de Omgevingswet te ondersteunen. Ook waarschuwt de Commissie voor verschraling van m.e.r. in de voorliggende ontwerp-regelgeving. De reactie van de Commissie op het ontwerp Omgevingsbesluit en Besluit kwaliteit leefomgeving.

Lees meer...

 
  schiphol

Berekening geluidwinst Schiphol moet beter

De Commissie m.e.r. heeft de rekenvoorschriften beoordeeld waarmee Schiphol de geluidwinst bij wijzigen van de start- en landingsprocedures bepaalt. De bevindingen wijzen uit dat de nieuwe procedures minder geluidwinst opleveren voor verdere groei van de luchthaven dan gedacht. De Commissie adviseert de voorschriften te actualiseren waarmee de geluidwinst van procedurewijzigingen wordt berekend.

Lees meer...

 
  Amsterdam_IJburg_20041105%20voor%20web

Ontwikkeling Haven-Stad Amsterdam met uitnodigingsplanologie

De gemeente Amsterdam wil via uitnodigingsplanologie een deel van haar haven- en industriegebied omvormen tot gemengd stedelijk gebied. Daarbij is de wens gebruik te maken van de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet biedt vooruitlopend op de Omgevingswet. In haar advies beschrijft de Commissie de consequenties hiervan voor de aanpak van en de te onderzoeken aspecten in het milieueffectrapport.

Lees meer...

 
  klimaatadaptatie

Workshop Klimaatmitigatie en m.e.r.

Hoe neem je als gemeente of provincie klimaatmitigatie mee in omgevingsvisies en omgevingsplannen? Welke maatregelen zijn het meest effectief? Welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet? Welke informatie moet er in het milieueffectrapport? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de bijeenkomst Klimaatmitigatie en m.e.r. die de Commissie m.e.r. dit najaar organiseert.

Lees meer...

 
  Sluis Terneuzen. Foto: Rijkswaterstaat

Jurisprudentie: Trac├ębesluit Nieuwe Sluis Terneuzen

In een milieueffectrapport voor een project waarbij het waterniveau relevant is, moet rekening worden gehouden met de stijging van het waterniveau door de klimaatverandering.

Lees meer...

 
  1623a

6 oktober: Dag van de Omgevingswet

De Vereniging van Milieuprofessionals organiseert op 6 oktober a.s. de Dag van de Omgevingswet. Heeft u vragen over de Omgevingswet en milieueffectrapportage? Bij de stand van de Commissie m.e.r. krijgt u antwoord op uw vraag.

Lees meer...

 
  vergaderzaal lente

De Commissie m.e.r. is verhuisd

Het secretariaat van de Commissie is deze zomer verhuisd naar een nieuw kantoor vlakbij het oude kantoor.
Ons nieuwe adres: Arthur van Schendelstraat 760, 3511 MK Utrecht.