Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 1 - 16 februari 2017

 

  • Internationale prijs voor Commissie m.e.r.
  • 9 en 23 maart – Kennissessies Participatie en milieueffectrapportage
  • 12 april - Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet
  • Nieuwe factsheet: Energietransitie en milieueffectrapportage
  • Maak ambities concreet in Omgevingsplan Rijssen-Holten
  • Jurisprudentie: Ontgronding natuurgebied De Maashorst, Landerd


 

 
  January 2017 - IAIA

Internationale prijs voor Commissie m.e.r.

De International Association for Impact Assessment, de belangrijkste internationale vereniging voor effectrapportage, kent de Institutional Award 2017 toe aan de Commissie m.e.r. voor haar doorslaggevende rol in de ontwikkeling van kwalitatief goede milieueffectrapportages in Nederland en daarbuiten. Tijdens de jaarbijeenkomst van IAIA in Montreal in april neemt de Commissie m.e.r. de prijs officieel in ontvangst.

Lees meer...

 
  brief minister participatie

9 en 23 maart – Kennissessies Participatie en milieueffectrapportage

Hoe zorg je dat participatie en milieueffectrapportage elkaar versterken? Hoe pak je dat aan in de praktijk? De Commissie m.e.r. en adviesbureau Korbee & Hovelynck organiseren in maart twee kennissessies waarin we met een concreet project aan de slag gaan. De toegevoegde waarde van een vroege start met milieueffectrapportage en met participatie wordt zo duidelijk. Kom ook! Het programma en aanmeldformulier vindt u op de website.

Lees meer...

 
  Omgevingswet

12 april - Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet

Het ministerie van IenM organiseert op 12 april het Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet. Centraal op deze dag staan de Chw-experimenten, pilots en proeftuinen waarin ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet gewerkt wordt volgens het gedachtegoed van de wet. Wat zijn de praktijkervaringen? Hoe wordt er gewerkt, wat is de aanpak, hoe wordt er voorgesorteerd op de invoering van de wet? In één van de sessies vertelt de Commissie m.e.r. over de ervaringen met experimenten rond milieueffectrapportage.

Lees meer...

 
  duurzame ontwikkeling

Nieuwe factsheet: Energietransitie en milieueffectrapportage

Provincies en gemeenten gaan aan de slag met de energietransitie en nemen deze integraal mee in hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Milieueffectrapportage biedt daarbij inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing. Ook helpt m.e.r. in het overleg met belanghebbenden en bij het vinden van draagvlak voor maatregelen. De Commissie schreef er een factsheet over.

Lees meer...

 
  buitengebied

Maak ambities concreet in Omgevingsplan Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten stelt een omgevingsplan op met aandacht voor een kwalitatief goed buitengebied én met ruimte voor agrarische bedrijven en toerisme. De Commissie adviseert in het plan de ambities concreet te maken voor de landschappelijke en natuurkwaliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving. Door te variëren in de hardheid van regels voor de nieuwe ontwikkelingen kan onderzocht worden op welke wijze de ambities het beste bereikt worden. Met een monitoringsprogramma kan getoetst worden of de ambities daadwerkelijk gehaald worden.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Ontgronding natuurgebied De Maashorst, Landerd

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed eind vorig jaar uitspraak over een beroep tegen een ontgrondingsver-gunning van voormalige landbouwpercelen voor het herstel van natuurwaarden in het natuurgebied De Maashorst. Het Afdeling oordeelde dat het doel van de ontgronding niet van belang is voor het beantwoorden van de vraag of een m.e.r.-(beoordelings)plicht bestaat.

Lees meer...