Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 8 - 12 november 2018

  • Europees Hof: Huidige Programma Aanpak Stikstofdepositie voldoet niet
  • Monitoringsplan Haven-Stad Amsterdam richten op halen van ambities
  • Follow up ‘Evaluatie tariefstelling Commissie me.r.’
  • Film Omgevingsvisie Katwijk. Verbinding fysiek en sociaal domein
  • Effecten natuur en gezondheid goed in beeld voor uitbreiding varkenshouderij Montfort
 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Europees Hof: Huidige Programma Aanpak Stikstofdepositie voldoet niet

Het Europese Hof van Justitie gaat mee in het eerdere advies van de Advocaat-Generaal over het Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS). Vooruitlopend op het oordeel van de Nederlandse rechter zegt het Hof dat het PAS in zijn huidige vorm niet lijkt uit te sluiten dat beschermde natuurgebieden worden aangetast.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
 

Monitoringsplan Haven-Stad Amsterdam richten op halen van ambities

De Commissie m.e.r. beoordeelde het concept-monitoringsplan voor de ontwikkeling van Haven-Stad Amsterdam. Het plan beschrijft goed hoe de monitoring in zijn werk gaat en wat er gemonitord wordt. Belangrijk is om vooral die ontwikkelingen te monitoren die doorslaggevend zijn voor het halen van de ambities, zoals voor bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemeen tarieven

Follow up 'Evaluatie tariefstelling Commissie m.e.r.'

Sinds 2014 gelden kostendekkende tarieven voor adviezen van de Commissie. De in 2017 uitgevoerde evaluatie gaf aan dat de tariefstelling van invloed is op de keuze van met name kleinere gemeenten om de Commissie om advies te vragen. Enkele fracties in de Eerste Kamer spraken recent hun zorg uit over de consequenties voor de kwaliteit van milieueffectrapporten. De minister heeft toegezegd hier onderzoek naar uit te voeren.  

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  3234a

Film Omgevingsvisie Katwijk. Verbinding fysiek en sociaal domein

De gemeente Katwijk heeft de omgevingsvisie Zelfverzekerd in de Regio. Sociaal, innovatief en duurzaam opgesteld, die gaat over het ruimtelijk beleid tot 2030 en verder. Er zijn daarin verbindingen gelegd tussen het fysieke en het sociale domein. De omgevingsvisie is opgesteld volgens de werkwijze en ideeën van de Omgevingswet, inclusief participatie. Katwijk is een pilotproject van de Commissie om ervaring op te doen met de werkwijze met m.e.r. in de Omgevingswet. Over de ervaringen hebben we een film gemaakt. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Veehouderij

Effecten natuur en gezondheid goed in beeld voor uitbreiding varkenshouderij Montfort

Het aangevulde milieueffectrapport voor de uitbreiding van een varkenshouderij in Montfort geeft een goed beeld van effecten op gezondheid en natuurgebieden. Alleen met de best beschikbare technieken worden beschermde natuurgebieden, zoals het Roerdal, niet verder aangetast door teveel luchtverontreiniging. Ook is duidelijk dat negatieve effecten voor gezondheid te verwachten zijn en op welke manier deze kunnen worden voorkomen.

Lees meer