Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2 - 10 februari 2016

 

  • Workshop Ruimte voor klimaatadaptatie in milieueffectrapportage
  • Terugblik bijeenkomst Omgevingsvisies en m.e.r
  • Nieuwe factsheet: Omgevingswet en milieueffectrapportage
  • Bibliotheek Commissie m.e.r. verdwijnt
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Binckhorst-Noord, Den Haag
 
  klimaat factsheet 7

Workshop Ruimte voor klimaatadaptatie in milieueffectrapportage

Welke instrumenten zijn er voor het bepalen van klimaateffecten en mogelijke adaptatiemaatregelen? En hoe gebruik je die in m.e.r.? In april organiseert de Commissie een workshop waarin de ervaringen met klimaatadaptatie in de praktijk van planvorming en m.e.r. aan de orde komen. Het programma is bijna rond en staat binnenkort op onze website.

 
  omgevingsvisie

Terugblik bijeenkomst Omgevingsvisies en m.e.r

Op 22 januari spraken ruim 100 deelnemers over omgevingsvisies en m.e.r. Hoe draagt een milieueffectrapport bij aan goede besluitvorming bij omgevingsvisies? Gepleit werd om al in een vroeg stadium van de planvorming te beginnen met m.e.r. Dit najaar gaan we actuele ervaringen opnieuw uitwisselen.

Lees meer...

 
  gelukkig nieuwjaar

Nieuwe factsheet: Omgevingswet en m.e.r.

Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is in juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De meeste regels over milieueffectrapportage komen in het Omgevingsbesluit. Een ontwerp van dit besluit wordt in 2016 verwacht. Wat houdt de Omgevingswet in en wat verandert er zeer waarschijnlijk voor milieueffectrapportage? De Commissie schreef er een factsheet over.

Lees meer...

 
  bibliotheek

Bibliotheek Commissie m.e.r. verdwijnt

De Commissie realiseert een substantiële kostenbesparing in 2016 om de teruggang in werkaanbod op te vangen en een tariefsverlaging mogelijk te maken. Tegen die achtergrond verdwijnt de fysieke bibliotheek van de Commissie. Digitale versies van milieuffectrapporten en achterliggende documenten kunt u nog wel opvragen bij ons secretariaat of bij het bevoegd gezag.

 
  rechter met hamer shutterstock_2080475

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Binckhorst-Noord, Den Haag

Activiteiten hoeven niet in samenhang bekeken te worden in een milieueffectrapport, als deze los staan van elkaar, geen onderdeel uitmaken van eenzelfde activiteit zoals bedoeld in de bijlage bij het Besluit m.e.r. en geen bouwkundige verbinding hebben.

Lees meer...