Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 1 - 2016

 

  • Extra plaatsen voor bijeenkomst Omgevingsvisies en m.e.r., 22 januari
  • MER windenergie Flevoland nog onduidelijk over risico’s vogels en vleermuizen
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan 'De Del', gemeente Rozendaal
  • De Commissie m.e.r. wenst u een goed 2016!

 

 
  omgevingsvisie

Extra plaatsen voor bijeenkomst Omgevingsvisies en m.e.r., 22 januari

Door de grote belangstelling voor de bijeenkomst op 22 januari wijken we uit naar ruimere locatie. U kunt zich weer aanmelden! 

De omgevingsvisie is één van de zes kerninstrumenten in de Omgevingswet. Vooruitlopend op de wet zijn er pilots gestart om alvast ervaring op te doen met de omgevingsvisie. Hoe past milieueffectrapportage in de omgevingsvisie?
De Commissie organiseert hierover een praktische bijeenkomst op 22 januari.

Lees meer...

 
  windenergie flevoland

Milieueffectrapport windenergie Flevoland nog onduidelijk over risico’s vogels en vleermuizen

De Commissie m.e.r. beoordeelde het milieueffectrapport voor het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In het rapport ontbreekt nog informatie, met name over de risico’s van het plan voor beschermde natuur (vleermuizen en vogels).

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan 'De Del', gemeente Rozendaal

Ook bij een kleine toename van stikstofdepositie moeten in geval van een overbelaste situatie maatregelen genomen worden. Mitigerende maatregelen waarvoor in het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting is opgenomen en die als voorwaarde in de te verlenen omgevingsvergunning worden opgenomen, moeten voldoende zijn gewaarborgd.

Lees meer...

 
  gelukkig nieuwjaar

De Commissie m.e.r. wenst u een goed 2016!

De Commissie m.e.r. wenst u een voorspoedig nieuw jaar. Met actuele m.e.r. kennis en onafhankelijke adviezen hopen wij u ook in 2016 weer van dienst te zijn!