Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5 - 5 december 2017

 

  • Advies over zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
  • Adviestarieven 2018 gelijk aan 2017

  • Factsheet Windparken op land en m.e.r.

  • Terugblik eerste kennissessie Windturbines en m.e.r.
  • Factsheet Klimaatadaptatie en m.e.r.
  • Harry Webers, nieuwe plaatsvervangend voorzitter
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, Stichtse Vecht
  • Strategisch m.e.r. voor regionaal ontwikkelingsplan Mali

 

 
  Nitraat kringloop

Advies over zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Europese Nitraatrichtlijn moet de waterkwaliteit beschermen en verbeteren door o.a. te voorkomen dat mest(stoffen) het grond- en oppervlaktewater verontreinigen. Het milieueffectrapport laat zien dat het actieprogramma niet in alle gebieden leidt tot het op tijd halen van de milieudoelen. Het kan jaren duren voordat maatregelen effect hebben. Daarom adviseert de Commissie te onderzoeken of met meer ingrijpende maatregelen de doelen wel op tijd worden gehaald. 

Lees meer...

 
  Commissie milieueffectrapportage Utrecht

Adviestarieven 2018 gelijk aan 2017

In 2018 gelden dezelfde adviestarieven en dezelfde staffel naar overheidslaag als in 2017. Met de voorziene lichte stijging in aantal adviestrajecten zullen de kosten in 2018 naar verwachting gedekt kunnen worden.

Lees meer...

 
  windpark wieringermeer

Factsheet Windparken op land en m.e.r.

Voor visies, plannen en projecten over windenergie worden milieueffectrapporten opgesteld. Hoe vind je de beste locaties voor windturbines? Hoe ga je om met de effecten voor het landschap, de natuur en met de hinder voor omwonenden? En hoe organiseer je de participatie?

Lees meer...

 
  wind op land - nh

Terugblik eerste kennissessie Windturbines en m.e.r.

Dinsdag 14 november vond de eerste van de drie kennissessies over windturbines en milieueffectrapportage plaats, speciaal voor gemeenten, provincies en Rijk. Aan de hand van succesvolle voorbeelden uit Goeree, Amsterdam en Emmen stonden we stil bij het formuleren van doelen, het onderbouwd kiezen van locaties en bij manieren om de milieugevolgen in kaart te brengen. 

Lees meer...

 
  klimaatadaptatie

Factsheet Klimaatadaptatie en m.e.r.

Voor omgevingsvisies en omgevingsplannen is het milieueffect-rapport een goed instrument om vragen die spelen rond klimaatverandering te beantwoorden. Maar, hoe breng je de kwetsbaarheid van een gebied voor klimaatverandering in beeld? Welke (adaptatie)maatregelen zijn er en welke effecten hebben die? Welke kansen geven de maatregelen om de leefomgeving te verbeteren? Hoe ga je om met onzekerheden?

Lees meer...

 
  Harry Webers 1

Harry Webers, nieuwe plaatsvervangend voorzitter

Vanaf 1 december 2017 geeft Harry Webers als één van de plaatsvervangend voorzitters van de Commissie, leiding aan werkgroepen van deskundigen. Harry Webers was tot juli 2016 werkzaam bij het ingenieursbureau Witteveen+Bos, onder andere in de functie van algemeen directeur. Hij vervult op dit moment meerdere maatschappelijke functies gericht op circulaire economie, energietransitie, innovatie en werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, Stichtse Vecht

De rechter oordeelde dat bij het bepalen of een Passende beoordeling nodig is, moet worden uitgegaan van de feitelijke, legale situatie. Niet-benutte bouwmogelijkheden uit een bestaand plan horen hier niet bij.

De rechter kan geen oordeel geven over een planregeling die verwijst naar het PAS totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie haar prejudiciële vragen over het PAS heeft beantwoord.

Lees meer...

 
  October 2017 - Mali

Strategisch m.e.r. voor regionaal ontwikkelingsplan Mali

In de Sourou-regio in Mali hebben vissers, boeren en herders steeds vaker conflicten over natuurlijke hulpbronnen. Hoe kan ruimtelijke planning, ondersteund door milieueffectrapportage, helpen om te bouwen aan een toekomst waarin voor al deze partijen ruimte is? Overheden, bedrijven en ngo’s bespraken dit tijdens een workshop, gefaciliteerd door de Nederlandse ambassade in Mali en de internationale afdeling van de Commissie m.e.r.

Lees meer...