Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6 - 5 oktober 2021

 • 25 november 2021: Me(e)r dan ooit. Milieueffectrapportage:
  voor besluiten over onze leefomgeving
 • Gebiedsgerichte aanpak Regionaal Programma Water en Bodem
  Noord-Brabant waardevol
 • Milieugevolgen groot datacenter bij Zeewolde bijna compleet in beeld
 • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Windmolenpark Elzenburg-De Geer Oss
 • Factsheet Transitievisie Warmte en milieueffectrapportage
 • De bodem is veel meer dan verontreiniging
 • 14 oktober: Dag van de Omgevingswet
 
  35 jaar MER.jpg

25 november: Me(e)r dan ooit. Milieueffectrapportage: voor besluiten over onze leefomgeving

Hoe blijft Nederland leefbaar? Milieueffectrapporten leveren elke dag informatie op voor plannen en projecten die maatschappelijk veel debat oproepen. Hoe kunnen besluitvormers, denkend aan alle ruimtelijke plannen en projecten de komende jaren, nog meer profijt hebben van milieueffectrapportage? Hoe kan het milieueffectrapport nog meer ondersteuning bieden aan bestuurders bij de besluitvorming? Het programma is rond! Kom 25 november ook naar De Flint in Amersfoort en praat mee!

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Natuur Moerputten

Gebiedsgerichte aanpak Regionaal Programma Water en Bodem Noord-Brabant waardevol

De provincie Noord-Brabant wil in 2050 een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem hebben. Hoe de provincie dit gaat doen, staat in het Regionaal Programma Water en Bodem. Het belang van een gebiedsgerichte aanpak wordt benadrukt in het milieueffectrapport bij het Programma. Een goede aanpak, vindt de Commissie, die ook waardevol is voor andere programma’s, zoals voor landbouw en natuur. De programma’s kunnen elkaar op deze manier versterken. Houd ondertussen ook wel de doelen van de afzonderlijke programma’s in de gaten, geeft de Commissie de provincie mee. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_653838205

Milieugevolgen groot datacenter bij Zeewolde bijna compleet in beeld

In Zeewolde moet het grootste datacenter van Nederland verrijzen, op een terrein van 166 hectare. In het oog springt de ambitie om zelf elektriciteit op te wekken: ruim 10% van de maximaal mogelijke opbrengst. De Commissie raadt de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland aan om deze ambitie omhoog bij te stellen. Verminder daarmee zoveel mogelijk de ruimte die elders in Nederland nodig is om te voldoen aan de grote energievraag van het datacenter, is het advies.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 5 vrouwe justitia

Jurisprudentie Bestemmingsplan Windmolenpark Elzenburg-De Geer Oss

De Raad van State deed uitspraak over het bestemmingsplan Windmolenpark Elzenburg-De Geer in Oss. Als een bevoegd gezag naar aanleiding van het milieueffectrapport een eigen norm bepaalt voor geluidniveau of van slagschaduw, dan kan niet worden verwezen naar de uitspraak in het Nevele-arrest. Dit is de eerste uitspraak van de Raad van State na de Delfzijluitspraak van 30 juni 2021 waarin de eigen normen voor geluidhinder van windturbines worden goedgekeurd.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1524036173

Factsheet Transitievisie Warmte en milieueffectrapportage

Nederland wil in 2050 CO2-arm zijn. Alle gebouwen in Nederland zijn dan geïsoleerd en in plaats van aardgas gebruiken we een duurzaam alternatief. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten voor eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Milieueffectrapportage helpt bij het in beeld brengen van de effecten op mens, natuur en milieu van verschillende alternatieven voor aardgas en biedt ondersteuning bij discussies hierover tussen overheden, bedrijfsleven, belangenorganisaties en omwonenden.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Bodem (2)

De bodem is veel meer dan verontreiniging

Milieueffectrapporten en omgevingseffectrapporten worden steeds breder en kennen vaker een integrale aanpak. Dit geldt voor allerlei thema’s zoals gezondheid, natuur, water, energie en klimaat. Ook voor het thema bodem en ondergrond is een stap naar een meer integrale aanpak nodig. Op dit moment wordt in de rapporten vooral nog naar de chemische bodemkwaliteit gekeken. Het is tijd voor verandering.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1294801873

14 oktober: Dag van de Omgevingswet

De VVM organiseert dit jaar weer een live-Dag van de Omgevingswet op 14 oktober. Tijdens deze dag verzorgt de Commissie de workshop Regionale energiestrategie en m.e.r. en de workshop Omgevingsplan voor een transformatiegebied & milieueffectrapportage. Meer info over het programma is te vinden op de website van de VVM.

Lees meer