Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 1 - 4 februari 2021

  • RES-regio Holland Rijnland vergelijkt milieugevolgen duurzame energie
  • Dijkversterking Thorn-Wessem: onderbouw effect op natuur en landschap
  • Onderbouwing stikstofuitstoot onduidelijk bij aansluiting A15 op A12
  • U denkt na over uw omgevingsplan? Word ook pilotgemeente!
  • Tarieven 2021 voor adviezen blijven nagenoeg gelijk
  • Film over RES en milieueffectrapportage al veel bekeken
  • 9 februari: Online kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r.
  • Wat staat er in een milieueffectrapport? Nieuwe factsheet
 
  shutterstock_1522386716

RES-regio Holland Rijnland vergelijkt milieugevolgen duurzame energie

RES-regio Holland Rijnland wil in 2030 extra hernieuwbare elektriciteit opwekken en energie besparen. Ook wil de regio op een warmtenetwerk vanuit Rotterdam aansluiten en alternatieve warmtebronnen onderzoeken. Het milieueffectrapport geeft straks aan in welke gebieden duurzame energieopwekking door wind, zon en warmte kan komen, wat de milieugevolgen zijn en of er randvoorwaarden nodig zijn. De Commissie vindt dit een goede aanpak en adviseert ook de mogelijkheden voor concentratie van energieopwekking, of het meer inzetten op windenergie in plaats van zonne-energie te onderzoeken.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Dijkversterking

Dijkversterking Thorn-Wessem: onderbouw effect op natuur en landschap

Het Waterschap Limburg werkt langs de Maas aan projecten voor waterveiligheid, waterberging en verbetering van de waterkwaliteit. Voor het dijktraject Thorn-Wessem gaf de Commissie onlangs tussentijds advies over de eerste fase van het milieueffectrapport. In het rapport wordt een voorkeursoplossing gekozen, die in de tweede fase wordt uitgewerkt. De Commissie vindt dat de voorkeursoplossing nog beter onderbouwd moet worden. Zij adviseert om gedetailleerder naar de effecten op natuur en landschap te kijken.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 3 raad van state

Onderbouwing stikstofuitstoot onduidelijk bij aansluiting A15 op A12 Arnhem-Nijmegen

Op 20 januari 2021 oordeelde de Raad van State dat minister Van Nieuwenhuizen van IenW onvoldoende heeft gemotiveerd dat het tracébesluit over de A15/A12 geen nadelige gevolgen heeft voor de omliggende Natura 2000-gebieden. Bij het berekenen van de stikstofuitstoot op beschermde natuurgebieden heeft de minister gebruikgemaakt van een rekenmodel dat stikstofuitstoot van verkeer op meer dan 5 kilometer afstand van de weg niet meeneemt in de berekeningen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1832373052

U denkt na over uw omgevingsplan? Word ook pilotgemeente!

Nu aan de slag met uw omgevingsplan en milieueffectrapport, met advies van de Commissie. Als pilotgemeente kunt u zo volop ervaring op doen en experimenteren. En met een financiële bijdrage van het ministerie van BZK wellicht nu extra aantrekkelijk. De gemeenten Boekel, Amsterdam, Katwijk en Rijssen-Holten gingen u al voor. Gemeente Heerhugowaard start binnenkort. Op onze website leest u over de ervaringen van de pilotgemeenten. Wilt u meedoen of meer weten, neem dan contact op met Marianne Schuerhoff, mschuerhoff@eia.nl of 030 234 7642.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  tarieven

Tarieven 2021 voor adviezen blijven nagenoeg gelijk

De tarieven voor advisering door de Commissie blijven in 2021 nagenoeg gelijk aan die van 2020. Het verschil met vorig jaar komt door indexering. Minister van Nieuwenhuizen van IenW heeft de tarieven goedgekeurd. Bij het bepalen van de hoogte wordt gekeken naar wie bevoegd gezag is in de moederprocedure. Daarbinnen bepaalt de complexiteit van het m.e.r.-traject het tarief. Voor kleine en middelgrote gemeenten daalden de kosten voor een advies over een omgevingsvisie halverwege 2020. Een steuntje voor deze gemeenten om advies aan de Commissie te vragen over hun omgevingsvisie. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  RES en m.e.r. still

Film over RES en milieueffectrapportage al veel bekeken

De korte film die NP RES en de Commissie maakten over de mogelijkheden en kansen van milieueffectrapportage bij een regionale energiestrategie is goed ontvangen en wordt veel bekeken. Vijf pilotregio's vertellen in de film over hun ervaringen en aanpak. Milieueffectrapportage helpt om onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en scenario’s bij ruimtelijke inpassingen.

Ook pilotregio worden? Neem dan contact op met NP RES.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Haven Stad Amsterdam

9 februari: Online kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r.

Alle gemeenten en provincies maken een omgevingsvisie. Niet eenvoudig om nu al inschattingen en keuzes te maken tot 2050. Bij de omgevingsvisie hoort een milieueffectrapport. Voordeel van het milieueffectrapport is dat het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te brengen en keuzes te onderbouwen. Weten hoe je dat goed aanpakt? We hebben op 9 februari weer een online kennissessie. Aanmelden kan via de website.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1596064309

Wat staat er in een milieueffectrapport? Nieuwe factsheet

Niet iedereen heeft dagelijks met plannen of projecten te maken waarvoor een milieueffectrapport gemaakt moet worden. Hoe moet je dan weten wanneer je een milieueffectrapport schrijft en wat daar eigenlijk allemaal in moet. We schreven er een factsheet over. Hopelijk helpt de factsheet op weg en anders zijn wij altijd bereikbaar voor vragen.

Lees meer