Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6 - 1 september 2020

 • Lichte wijziging tarieven Commissie m.e.r. 
 • Keuzes milieueffectrapport Luchtvaartnota onduidelijk
 • Startpunt voor metingen zoutwinning onder Waddenzee beschikbaar
 • Online kennissessies weer van start in september!
 • Binnenlands Bestuur interviewt Eric van der Burg en Lourens Loeven
 • Jurisprudentie: Vlaamse windmolens

 
  tarieven

Lichte wijziging tarieven Commissie m.e.r.

Voor kleine en middelgrote gemeenten dalen de kosten voor een advies over een omgevingsvisie. Een steuntje voor deze gemeenten om advies aan de Commissie te vragen over hun omgevingsvisie. Het tarief voor de verplichte adviezen gaat met 1% omhoog. De tariefkorting bij meerdere adviezen binnen één m.e.r.-procedure gaat van 40 naar 35%. Met deze wijzigingen hoopt de Commissie kostendekkend te kunnen blijven werken. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de wijzigingen per 15 augustus goedgekeurd.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  765699031 bron Shutterstock 15 oktober 2019

Keuzes milieueffectrapport Luchtvaartnota onduidelijk

De Commissie concludeert dat het milieueffectrapport niet aansluit bij de Luchtvaartnota 2020-2050 en dat bruikbare milieu-informatie om concrete doelen of maatregelen te onderbouwen, nog niet beschikbaar is. De nota schetst de verhouding tussen de kwaliteit van de leefomgeving en de ruimte voor de luchtvaart. Ze legt weliswaar een reductiedoel voor CO2 vast, maar benoemt verder geen concrete doelen voor luchtkwaliteit, geluid of bescherming van de natuur. Ze kondigt vooral vervolgbesluiten aan en onderzoek dat daarvoor nodig is.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Waddenzee Cie op wad5

Startpunt voor metingen zoutwinning onder Waddenzee beschikbaar

De Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee heeft de nulmeting voor de zoutwinning door Frisia zout beoordeeld. De rapportage is van goede kwaliteit en rekening houdend met de aangekondigde verbeteringen is er een goed startpunt om de ontwikkelingen in de Waddenzee te volgen, zegt de Auditcommissie. Ministers Wiebes van Economische zaken en Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hadden de Auditcommissie om advies gevraagd over de beginmeting.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemene nietszeggende achtergrond

Online kennissessies weer van start in september!

In de vakantieperiode was het even rustig, maar vanaf september staan er weer online kennissessies op het programma!

 • 8 september: Monitoring en evaluatie in m.e.r.
 • 15 september: Omgevingsvisie en m.e.r.
 • 17 september: Omgevingsplan en m.e.r.
 • 22 september: Omgevingsvisie en m.e.r.
 • 29 september: Omgevingsvisie en m.e.r.
 • 13 oktober: Regionale energiestrategie en m.e.r.

Op onze website vindt u alle informatie over de sessies. U kunt zich daar ook aanmelden.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  stedelijke ontwikkeling Utrecht centraal station

Binnenlands Bestuur interviewt Eric van der Burg en Lourens Loeven

Het aantal milieueffectrapportages is behoorlijk gedaald de afgelopen jaren. Over de rapporten die wel geschreven zijn, publiceerde Arcadis een kritische analyse. De Commissie m.e.r. trekt aan de bel. Binnenlands Bestuur sprak hierover met Eric van der Burg en Lourens Loeven, respectievelijk voorzitter en directeur.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  windenergie

Jurisprudentie: Vlaamse windmolens

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in een zaak over Vlaamse windmolens dat ‘plannen en programma’s’ zoals bedoeld in de Smb-richtlijn ook kunnen gaan over algemene normen in wettelijke of beleidsregels rond de bouw en exploitatie van windturbines, bijvoorbeeld over slagschaduw, veiligheid en geluidsnormen. De regels hoeven niet uitputtend te zijn, maar wel voldoende belangrijk om de voorwaarden te bepalen waaronder een vergunning kan worden verleend voor projecten die zeker gevolgen hebben voor het milieu.

Lees meer