Commissie m.e.r.

Commissie m.e.r. Jaarverslag 2017

In 2017 stond in ons Nederlandse werk de nieuwe aanpak van m.e.r. richting Omgevingswet centraal. Samen met gemeenten en provincies ontwikkelden we een meer dynamische aanpak. Informatie over de bestaande en gewenste kwaliteit van de leefomgeving ondersteunt in een interactief en digitaal proces keuzes op de korte én langere termijn. Gezondheid, participatie en de ruimtelijke consequenties van de energietransitie waren in 2017 in het oog springende onderwerpen. Onderwerpen die ook in 2018 veel aandacht blijven krijgen, zoals bij de komende trajecten voor windparken op land.

2017 was voor de internationale afdeling een feestelijk jaar. Het startte met een positieve onafhankelijke evaluatie van de resultaten over de afgelopen vijf jaar. Mede op basis daarvan zijn we voor de komende vijf jaren opnieuw een samenwerking aangegaan met het ministerie voor Buitenlandse Zaken. En als klap op de vuurpijl kreeg de hele Commissie - internationaal én Nederland - de Institutional Award van de internationale vakvereniging IAIA voor onze bijdrage aan de ontwikkeling van m.e.r. We gaan daarom met veel plezier en energie de komende vijf jaar in.

Adviezen Nederland

Meer verplichte en minder vrijwillige adviezen in 2017

201784 verplicht84 vrijwillig
201670 verplicht89 vrijwillig
201571 verplicht70 vrijwillig
  • Landelijk gebied
  • Water
  • Industrie & energie
  • Intensieve veehouderij
  • Infrastructuur
  • Woningbouw, stadsprojecten & bedrijventerreinen

Lees meer over onze adviezen

Adviezen in Nederland

We brachten 168 adviezen uit in 2017, waarvan de helft verplichte toetsingsadviezen over milieueffectrapporten. De andere helft betrof vrijwillige adviezen, bijvoorbeeld bij de start van een project over de gewenste inhoud van een milieueffectrapport en tussentijds bij belangrijke keuzes. In 2016 brachten we in totaal 159 adviezen uit.

Meer verplichte en minder vrijwillige adviezen

Het aantal verplichte toetsingen, in totaal 84, steeg vergeleken met 2015 en 2016. Het aantal vrijwillige adviezen, 84 in totaal, nam iets af vergeleken met de 89 vrijwillige adviezen in 2016. Het percentage vrijwillige adviezen schommelt de afgelopen jaren rond de 50%.

Top 3: Windturbineparken, woningbouw en bedrijventerreinen en bestemmingsplannen buitengebied

De initiatieven waarvoor milieueffectrapporten worden geschreven kunnen elk jaar behoorlijk verschillen. Ook in 2017 zien we een grote verschuiving. Het aantal getoetste rapporten voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen steeg van 7 in 2016 naar 26 in 2017. Ook het aantal milieueffectrapporten voor energieprojecten, zoals windturbineparken, nam toe.

Participatie vergroot draagvlak besluit

Bij bijna 50 procent van de toetsingsadviezen namen wij zienswijzen mee. Dit percentage is vergelijkbaar met 2016. Bij de adviezen over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport namen we bij 60 procent zienswijzen mee. In totaal 50% in 2017. In 2016 was dit nog 54 procent en in 2015 zelfs 75 procent. We hopen dat deze percentages weer omhoog gaan door het belang van zienswijzen te benadrukken in onze contacten met overheden. Onze advisering wint aan kwaliteit als wij specifieke informatie uit zienswijzen kunnen meenemen.

30% van de milieueffectrapporten is compleet

In 70 procent van de getoetste milieueffectrapporten constateerden we belangrijke tekorten. Dit percentage is hoger dan de afgelopen jaren: 63 procent in 2016 en 66 procent in 2015. Het bevoegd gezag liet in de helft van de gevallen de rapporten later nogmaals door ons toetsen. Daarna was 80 procent van de rapporten compleet. Er ontbrak vooral informatie over de effecten op Natura2000-gebieden en over mogelijk alternatieve, milieuvriendelijke oplossingen.

TOP 3

windturbineparken
woningbouw en bedrijventerreinen
bestemmingsplannen buitengebied

Experimenteren met integrale aanpak in omgevingsvisies en omgevingsplannen

Marja van der Tas Marja van der Tas, plaatsvervangend voorzitter

'Boeiend om in pilots de mogelijkheden van MER en Omgevingswet te verkennen. Niet altijd eenvoudiger maar een bredere scope vroeg in het proces levert meer inzicht en is wat mij betreft winst.'

Omgevingsvisies

Ook in 2017 gingen we samen met gemeenten en provincies het experiment aan uit te zoeken hoe milieueffectrapportage zo optimaal mogelijk ondersteuning kan bieden bij het maken van keuzes in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Doel van de visies en plannen is het ruimtelijk beleid van de gemeente te integreren in één plan. Dit vraagt om een andere aanpak en inhoud van het milieueffectrapport: nadruk op vroege participatie, integrale aanpak van onderwerpen als gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en klimaatadaptatie, beschrijven van gebiedswaarden en monitoren van effecten. In 2018 lopen er pilots in de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Katwijk, Goirle, Haarlemmermeer en Rijssen-Holten. Onze opgedane kennis en ervaringen zullen we delen in bijeenkomsten, publicaties en onze website.

2018, het jaar van de klimaatstresstest

Pieter Jongejans Pieter Jongejans, werkgroepsecretaris

'De kwetsbaarheid van een gebied voor klimaatverandering, de mogelijke maatregelen, de effecten, de onzekerheden. Allemaal onderwerpen voor het milieueffectrapport.'

Klimaatadaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van alle overheden om wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen snel en intensief aan te pakken. Zo gaan bijvoorbeeld alle overheden een klimaatstresstest doen. In een milieueffectrapport voor een bestemmingsplan, omgevingsplan of omgevingsvisie mag klimaatadaptatie dan ook niet meer ontbreken. De kwetsbaarheid van een gebied voor klimaatverandering, de mogelijke maatregelen, de effecten en onzekerheden, zijn onderwerpen voor het milieueffectrapport. We schreven er de factsheet Klimaatadaptatie en milieueffectrapportage over. In 2018 delen we in kennissessies graag met u de opgedane kennis en ervaringen.

30% van de milieueffectrapporten is compleet.

70% is dat dus niet.

Maak ruimte voor transitie naar duurzame energie

Geert Draaijers Geert Draaijers, werkgroepsecretaris

'Energietransitie hoort absoluut thuis in milieueffectrapporten voor ruimtelijke plannen en vergunningen.'

Energietransitie

De energietransitie is een complexe opgave die moet landen in omgevingsvisies, omgevingsplannen en vergunningen. Milieueffectrapportage biedt daarbij inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing. In 2017 organiseerden we zeer goed bezochte kennissessies over Windparken op land en milieueffectrapportage. Centraal stonden vragen als 'Hoe vind je de beste locaties voor windturbines? Hoe ga je om met de effecten voor landschap, natuur en met hinder voor omwonenden? Hoe organiseer je de participatie?' In de factsheet Windparken op land en milieueffectrapportage hebben we dit op een rijtje gezet. Ook in 2018 blijft energie voor ons een belangrijk thema in de advisering en delen we onze kennis en ervaring graag met u via workshops en factsheets.

Milieueffecten uitbreiding luchthavens hot item in 2017

Kees Linse Kees Linse, voorzitter

'Luchtvaartprojecten staan midden in de publieke discussie. Dan blijkt de noodzaak van een correcte effectbepaling en de waarde die onafhankelijke toetsing toevoegt.'

Luchthavens

In 2017 liepen er verschillende m.e.r.-trajecten voor luchthavens die anders of intensiever zullen worden gebruikt. Het milieueffectrapport voor zo'n aanpassing geeft antwoord op vragen als 'Waar neemt de geluidhinder toe?' en 'Wat is de invloed op de luchtkwaliteit?'.

Bij Groningen Airport Eelde adviseerden we niet alleen de gezamenlijke effecten van alle vliegbewegingen op de luchthaven te onderzoeken, maar ook die van de afzonderlijke activiteiten, zoals trainingsvluchten, commerciële vluchten en het testen van drones. Met dergelijke informatie zijn keuzes voor activiteiten goed te onderbouwen. Het ministerie van IenW en de Schipholgroep pakten in 2017 ons eerdere advies op om de effecten van anders starten en landen beter in kaart te brengen. Het ministerie koos ervoor om het Europese rekenvoorschrift voor de berekening van geluidcontouren te gebruiken. Het milieueffectrapport met de nieuwe berekeningen van de geluidhinder wordt naar verwachting voor de zomer ter beoordeling aan ons voorgelegd.

Veel discussie was er over de milieueffecten voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Om vanaf 2019 te kunnen uitbreiden wordt tijdelijk lager gevlogen dan eerder was voorzien. Ook bleek een deel van de invoergegevens in het milieueffectrapport uit 2014 onjuist. Het ministerie van IenW besloot daarom het milieueffectrapport te herzien en in beeld te brengen wat de milieueffecten zijn van het gebruik van de goede invoergegevens en van lagere vliegroutes.

In 50% van de adviezen namen we zienswijzen mee. een daling. terwijl participatie het draagvlak voor besluiten vergroot.

Veel aandacht voor gezondheid

Tom Smit Tom Smit, plaatsvervangend voorzitter

'Een goede kwaliteit van de leefomgeving is essentieel voor onze gezondheid. Daar zijn gelukkig steeds meer mensen zich van bewust.'

Gezondheid

In 2017 besteedden we veel aandacht aan gezondheid in milieueffectrapportage. Steeds prominenter worden, naast het voorkomen van negatieve gezondheidseffecten, de mogelijkheden voor gezondheidsbevordering in milieueffectrapportage behandeld. Denk aan het stimuleren van gezonde mobiliteit (lopen, fietsen) en de aanleg van groen. We maken actief deel uit van gezondheidsnetwerken, zowel nationaal in bijvoorbeeld Maak Ruimte voor Gezondheid, als internationaal in het WHO netwerk Health in Environmental Assessment. We organiseerden diverse workshops rond gezondheid en een cursus over gezondheid in milieueffectrapportage voor de Dienst MER in Vlaanderen. In 2018 gaan we zeker door met deze activiteiten.

Een betere leefomgeving begint met participatie en milieueffectrapportage

Gijs Hoevenaars Gijs Hoevenaars, jurist en werkgroepsecretaris

'In een goed milieueffectrapport lees je wat er leeft in de omgeving.'

Participatie draait om het tijdig en volledig informeren van belanghebbenden, reacties verzamelen en uitleggen hoe deze worden meegewogen in de besluitvorming. Al in 2016 trokken we samen met adviesbureau Korbee & Hovelynck de conclusie dat het participatieproces vaak los staat van het proces van milieueffectrapportage. En dat is jammer: daardoor geeft het milieueffectrapport onvoldoende antwoord op vragen van belanghebbenden en uitkomsten van het milieueffectrapport komen amper aan bod in het participatieproces.

We maakten daarom een infographic die illustreert hoe milieueffectrapportage en participatie beter op elkaar kunnen worden afgestemd, waardoor de plan- en besluitvorming verbetert. We organiseerden kennissessies waarin professionals op het gebied van milieueffectrapportage, omgevingsmanagement én participatie met elkaar in gesprek gingen over hun ervaringen. Ook in onze advisering vragen we meer aandacht voor de afstemming met het participatieproces.

In 2018 blijven we de relatie tussen participatie en milieueffectrapportage benadrukken. We verwachten dat de maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van een 'sociale effect'-rapportage in 2018 een stap verder komt.

Adviezen Internationaal

Meer adviezen en meer capaciteitsontwikkeling

201739 m.e.r. adviezenin 22 landen capaciteitsontwikkeling
201626 m.e.r. adviezenin 13 landen capaciteitsontwikkeling
201527 m.e.r. adviezenin 13 landen capaciteitsontwikkeling
  • Landelijke activiteiten
  • Regionale activiteiten

Lees meer over onze adviezen

In het buitenland doen wij deels hetzelfde werk als in Nederland, zoals advisering over richtlijnen en toetsing van milieueffectrapporten. Echter daarnaast besteden wij een groot deel van onze tijd aan andere activiteiten zoals advisering over m.e.r. wet- en regelgeving, coaching van strategische m.e.r. processen, training van m.e.r. autoriteiten en NGOS's en screening van projectvoorstellen op lokale m.e.r. -plicht.

Onze expertise kan zowel op incidentele basis worden gevraagd danwel onderdeel zijn van meerjaren programma's

Nederlandse investeringen in het buitenland

Sinds een aantal jaren zijn wij ook actief betrokken bij Nederlandse faciliteiten ten behoeven van de hulp en handel agenda van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij adviseren voor diverse faciliteiten zoals ORIO, DRIVE en DGGF over de rol van m.e.r. in de projectvoorstellen, lokale m.e.r. -plicht en het te volgen m.e.r. proces.

Duurzaamheidsadvisering

In 2012 zijn we gestart met strategische duurzaamheidsadvisering voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. In onze nieuwe overeenkomst gaan wij hier mee door, waarbij de Commissie specifiek gevraagd wordt voor integrale duurzaamheidsheidsvraagstukken op strategisch niveau.

We werkten in 31 landen

Bangladesh, België, Benin, Burkina Faso, Cambodja, Canada, Congo‐Brazzaville, Duitsland, Engeland, Ethiopië, Filipijnen, Georgië, Ghana, Guinee, Guyana, Indonesië, Kenia, Laos, Madagaskar, Mali, Mozambique, Myanmar, Rwanda, Senegal, Suriname, Tanzania, Thailand, Uganda, Zambia, Zanzibar, Zweden

Internationaal trainingsprogramma is win-win situatie

Ineke Steinhauer Ineke Steinhauer, secretaris internationaal

'Mozambikaanse alumni van een Zweeds trainingsprogramma namen het initiatief om onze kennis in te zetten bij het versterken van hun m.e.r.-systeem. Een mooi samenwerking tussen de Zweden, Mozambikanen en de Commissie!'

Internationaal trainingsprogramma

Een paar keer per jaar komen m.e.r.-professionals uit een aantal Afrikaanse en Aziatische landen in Zweden samen om zich te buigen over de ins en outs van strategische milieueffectrapportage.

Terug in eigen land voeren ze een jaar lang een project uit. Tijdens de weken in Zweden geven wij presentaties over onze aanpak en ervaringen. We delen geleerde lessen en voeren coachingsgesprekken met de deelnemers over hun projecten. Zo ontstaat een win-win situatie: wij bouwen een netwerk op met m.e.r.-experts in onze partnerlanden, zij krijgen ondersteuning bij het realiseren van een goede aanpak in eigen land. Zo hebben we onder andere in Mozambique, Uganda en Cambodja in samenwerking met alumni van dit trainingsprogramma aan versterking van strategisch m.e.r. gewerkt. Hoewel het Zweedse programma in 2018 helaas afloopt, zullen we in de toekomst graag met deze experts blijven werken.

Ruimte voor de Rivier in Myanmar

Arend Kolhoff Arend Kolhoff, secretaris internationaal

'Onze Nederlandse Ruimte voor de Rivier aanpak is een waar export product! Het afgelopen jaar hebben we deze met succes geïntegreerd in duurzame deltaontwikkeling in Myanmar.'

Rivier in Myanmar

De ontwikkeling van een strategie voor de delta van rivier De Ayeyarwady is een belangrijk onderwerp binnen de Nederlandse - Myanmarese samenwerking. De Ayeyarwady is de grootste en belangrijkste rivier van het land, stromend door een delta dat gevoelig is voor klimaatverandering en waar 5 miljoen mensen wonen. Als coach hebben we in 2017 meegewerkt aan een 'SEA inclusive Integrated Ayeyarwady Delta Strategy'. Diverse m.e.r.-principes zijn direct bij de start geïntegreerd, zoals een grote mate van participatie van de belanghebbenden en de ontwikkeling van alternatieven.

Vervolgens zijn twee alternatieven onderscheiden: een 'grijs alternatief', gericht op het bouwen van infrastructuur om de kans op overstromingen te verkleinen en een 'groen alternatief' gericht op gecontroleerde overstroming. Dit alternatief is geïnspireerd op de Nederlandse ervaringen met Ruimte voor de Rivier. Uitgangspunt voor de volgende fase in 2018 is 'grijs' waar nodig en 'groen' waar mogelijk.

TOP 3

watermanagement
ruimtelijke ordening
energie

Nieuwe overeenkomst met ministerie van Buitenlandse Zaken

Rob Verheem Rob Verheem, directeur internationaal

'Effectieve ondersteuning van landen vereist continuïteit. Het is een groot goed dat het ministerie van Buitenlandse Zaken dat mogelijk maakt.'

Thumbnails

Met het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we een nieuwe overeenkomst gesloten voor de periode 2017-2022. We gaan door met wat we al deden én er komen nieuwe activiteiten bij. Zo breiden we onze samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uit naar alle landen die in aanmerking komen voor de zogenaamde Private Sector Development-fondsen. We gaan intensiever samenwerken met investerings- en kredietorganisaties, zowel in Nederland met bijvoorbeeld het FMO - als wereldwijd, met de Wereldbank. Met WWF en IUCN werken we samen bij het versterken van milieueffectrapportage voor het borgen van voldoende aandacht voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten in beleid en planning.

Daarnaast zijn we ook vereerd de komende vijf jaar ambassades en directies van het ministerie te kunnen ondersteunen met duurzaamheidsadvies. Het gaat daarbij vooral om strategisch zwaardere dossiers zoals controversiële vraagstukken waar ministeries of wetenschappers het niet makkelijk over eens zijn.

Groene diplomatie samenwerking met ambassades

Sibout Nooteboom Sibout Nooteboom, secretaris internationaal

'Kennis van de lokale context en bevlogenheid van ambassadestaf is niet alleen cruciaal voor onze werkzaamheden, het zorgt ook nog eens voor een zeer plezierige samenwerking!'

We werken in bijna elk partnerland samen met de ambassades. Dit varieert van meedenken over toepassing van m.e.r. voor Nederlandse investeringen, adviseren over duurzaamheid van ambassade programma's tot - op verzoek van de posten - ondersteunen van de lokale overheid.

In 2017 hebben wij bijvoorbeeld samen met de ambassade in Mali een workshop voor de Planetary Security-conferentie in Den Haag voorbereid. Onderwerp was de ontwikkeling van duurzame scenario's voor vraagstukken als ondervoeding, werkloosheid en klimaatverandering, en daarmee onveiligheid, radicalisering en migratie.

Voor Senegal bereiden we een high-level bijeenkomst voor om op transparante wijze om te gaan met fossiele energiebronnen. De ambassade ziet milieueffectrapportage als een belangrijk instrument om deze transparantie te borgen.

De International Association for Impact Assessment heeft de Commissie de Institutional Award 2017 toegekend voor haar doorslaggevende rol in de ontwikkeling van kwalitatief goede milieueffectrapportages in Nederland en daarbuiten

Milieueffectrapportage - Samen komen tot een oplossing

Gwen van Boven Gwen van Boven, secretaris internationaal

'Het is inspirerend om te zien hoe door meerdaagse workshops over m.e.r. het onderling vertrouwen tussen NGO's, bedrijven en overheid toeneemt.'

Samen komen tot een oplossing

Binnen het Shared Resources, Joint Solutions-partnerschap (SRJS) willen IUCN-Nederland en het WNF-Nederland de dialoog versterken tussen overheid, private sector en NGO's om zo de besluitvorming over gebiedsontwikkeling te verbeteren. Zij vinden milieueffectrapportage hierbij een krachtig instrument om te zorgen voor transparante, verantwoorde, op feiten gebaseerde besluitvorming.

Wij zijn gevraagd hierbij te ondersteunen. In het startjaar 2017 verzorgden we introductiesessies over strategisch m.e.r. in onder meer de Filipijnen, Madagaskar, Burkina Faso, Suriname en Guyana. In Indonesië gaven we trainingen over 'hoe te leren van lessen uit eerdere ervaringen'. De SRJS-teams in Madagaskar en de Filipijnen zien ons in 2018 graag terug als coach bij een strategisch m.e.r. voor gebiedsontwikkeling. In Zambia dragen we bij aan de herziening van de regelgeving voor milieueffectrapportage en geven we trainingen aan overheid en NGO's om de kwaliteit van toetsingen te verbeteren.

Samen komen tot een oplossing

Communicatie

Heleen Boerman Heleen Boerman, kennismanager Nederland

'Naast de online tools die veel interessante informatie bieden, blijven face-to-face bijeenkomsten cruciaal om m.e.r.-kennis met elkaar te delen.'

2.924 abonnees op de nieuwsbrieven

648 volgers op twitter

11 publicaties

58 presentaties

On- en offline dienstverlening

Dit jaar hebben wij - naast het vaste aanbod van kennisproducten - ons gericht op meer 'innovatieve' productontwikkeling. Zoals de ontwikkeling van infographics, nieuwe websiteformats en mogelijkheden van digitaal advies. Naast deze digitale ontwikkelingen, blijven face-to-face bijeenkomsten erg belangrijk. Uit ervaring blijkt dat in het bijzonder een kleinschalige opzet deelnemers veel ruimte biedt om vragen te stellen en dieper in te gaan op specifieke praktijksituaties. In 2018 gaan we verder met het ontwikkelen van on- en offline diensten. En juist de combinatie van beiden biedt vaak goede mogelijkheden voor kennis op maat!

Organisatie

Clien Waardenburg Clien Waardenburg, hoofd bedrijfsvoering

'Na de verhuizing in 2016 zijn we inmiddels helemaal gesetteld in ons nieuwe onderkomen in de Arthur van Schendelstraat 760.'

31 werknemers141 deskundigen

15Nederland6 mannen9 vrouwen12,1 fte

11 Internationaal3 mannen8 vrouwen8,6 fte

5 Backoffice1 man4 vrouwen3.7 fte

111 Nederland

30 Internationaal

Organogram & overzicht van deskundigen

Financiën

Veronica ten Holder Veronica ten Holder, directeur

'Lean en mean is het devies, flexibele inzet bij pieken en dalen, een simpeler ICT structuur en efficiënt ruimtegebruik.'

uitgaven

€ 3.113.824 Nederland

€ 1.642.267 Internationaal DGIS/Buitenlandse Zaken

€ 172.338 Internationaal overig

Financiële verantwoording

Alle bedragen zijn in euro's

Nederland 2017 2016
Personeelskosten 1.778.145 1.667.321
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 1.044.015 1.177.566
Afschrijvingskosten 15.637 41.457
Huisvesting 133.141 182.624
Kantoorkosten 23.799 50.745
Automatisering 61.719 72.554
Algemene kosten 57.368 48.136
Totale kosten 3.113.824 3.240.403
Rente en bijzondere baten -20.250 -26.971
Opbrengst binnenland -3.252.275 -3.543.003
Bijdragen overheid 0 0
Aantal adviezen 168 159
Internationaal DGIS/Buitenlandse Zaken 2017 2016
Personeelskosten 1.116.423 1.188.7197
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 337.087 439.015
Afschrijvingskosten 17.383 33.862
Huisvesting 100.938 105.651
Kantoorkosten 14.137 6.252
Automatisering 40.317 41.035
Algemene kosten 15.522 21.199
Onvoorzien 0 37.792
Rente/bankkosten en bijzondere baten 460 -441
Bijdragen overheid (BuZa, DGIS) -1.630.306 -1.849.962
Internationaal overig 2017 2016
Opbrengst internationale adviezen -263.477 -198.449
Personeelskosten 105.135 97.709
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 67.203 69.771
Saldo -91.139 -30.969

Missie

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen. Zij adviseert overheden, nationaal en internationaal, over de kwaliteit van milieueffectrapportage. Zo wil zij een bijdrage leveren aan zorgvuldige besluitvorming. Haar uitgebreide kennis van m.e.r. stelt de Commissie beschikbaar voor iedereen.