Gezondheid in relatie tot milieueffectrapportage

Agenda | 3 september 2018

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie. Ook in de toekomst moet ons land een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bieden. Gezondheid is daarom één van de thema’s die in de visie centraal staat en ook op andere schaalniveaus om aandacht vraagt.

De DCMR Milieudienst Rijnmond zorgt voor een leefbare en veilige regio in de provincie Zuid-Holland. Zij lopen er tegenaan dat gezondheid een relatief nieuw domein is waarover nog niet uitgekristalliseerd is hoe hiermee moet worden omgegaan.  Daarom wisselen ze graag met het netwerk Jong Leefomgeving hierover van gedachten en gaan we tijdens de volgende kerngroepbijeenkomst bij de DCMR nader op dit thema in. Samen met de GGD en de commissie m.e.r. bespreken tijdens de bijeenkomst wat we onder gezondheid verstaan, welke keuzes we nu al kunnen maken én hoe we dat kunnen doen.

Volgens de GGD kan het behoud van een gezonde leefomgeving alleen via een integrale aanpak op alle niveaus worden gerealiseerd en kan de leefomgeving ook een rol spelen in de bevordering van gezondheid. Anna Jansen (GGD) licht toe hoe de GGD omgaat met het thema gezondheid en wat gezondheid volgens hen omvat. Vervolgens bespreken we hoe we rekening kunnen houden met de gevolgen van een plan voor de gezondheid. Het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) kan hierbij helpen. Een milieueffectrapport beschrijft de gevolgen van een plan voor het milieu, natuur én gezondheid en geeft aan wat alternatieve oplossingen zijn. Tijdens de bijeenkomst wordt het instrument m.e.r. toegelicht door iemand van de commissie m.e.r. Daarna bespreken we met de commissie m.e.r. en de GGD hoe het instrument m.e.r. kan worden ingezet bij het maken van keuzes. Welke keuzes zijn dit dan, kunnen we deze keuzes nu al maken en hoe kunnen we dat doen?

Het wordt een informatieve sessie waar we samen gaan ontdekken hoe we bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving kunnen omgaan met het aspect gezondheid.
Heb je affiniteit met het aspect gezondheid en/of wil je meer weten over de m.e.r.? Meld je dan nu aan voor de bijeenkomst.

Vanuit de GGD is het van belang om ook het gezondheidsbevorderende aspect van de leefomgeving te benoemen, dit zal ik in mijn presentatie toelichten. Ik zou graag willen verkennen of een mer daar ook voor ingezet kan worden en hoe dat kan. Wat zijn dus de mogelijkheden en grenzen van de mer voor het beschermen en bevorderen van gezondheid dmv de leefomgeving?

Programma bijeenkomst netwerk Jong Leefomgeving 3 oktober 2018
Locatie: DCMR, Parallelweg 1 te Schiedam
 
15.00 - Opening
15.10 - Wat is gezondheid (Anna Jansen, GGD)
15.30 - Toelichting instrument m.e.r. (commissie m.e.r.)
16.00 - Interactief deel: kiezen voor een gezonde leefomgeving; hoe doen we dat?
17.00 - Terugkoppeling en reflectie
17.30 - Afsluiting en aansluitend netwerkborrel

Meld je nu aan voor de bijeenkomst.