Welke voordelen heeft een MER bij een structuurvisie?

Het biedt de mogelijkheid om:

  • Alternatieven af te wegen die later op projectniveau niet meer aan de orde kunnen en/of hoeven te zijn. Bijvoorbeeld locatie- en tracéalternatieven of andere modaliteiten (advies Commissie Elverding).
  • De haalbaarheid van een activiteit in verschillende oplossingsrichtingen te onderzoeken voordat tot verdere invulling wordt overgegaan. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij het Wieringer­randmeer en de Zuiderzeelijn.
  • Een project in een breder verband te plaatsen. Een voorbeeld daarvan is Schelde Estuarium 2010.
  • Cumulatieve effecten van meerdere activiteiten in beeld te brengen.
  • Alle betrokken partijen vroegtijdig te raadplegen en zo verrassingen in een later stadium te voorkomen. Ook creëert het draagvlak.
  • Tot afstemming te komen met andere overheden.