Welke informatie moet in verband met de Flora- en faunawet in een MER

  • Beschrijf welke door de Flora- en faunawet (Ffw) beschermde soorten te verwachten zijn in het plangebied, waar zij voorkomen en welk beschermingsregime hiervoor geldt. 
  • Ga in op de mogelijke gevolgen voor de beschermde soorten en bepaal of verbodsbepalingen overtreden kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld het verbod op het verstoren van een vaste rust- of verblijfplaats.
  • Geef indien verbodsbepalingen overtreden kunnen worden aan welke invloed dit heeft op de staat van instandhouding van de betreffende soort.

De informatie moet actueel zijn en het MER moet voldoende gedetailleerde informatie bieden over de aanwezigheid van soorten. Het is niet nodig een eventuele ontheffingsaanvraag volledig in het MER op te nemen. Meer informatie in de brochure Buiten aan het werk.