Welke informatie bevat een R&D-notitie voor veehouderij?

Ieder MER is anders en kent andere aandachtspunten. Inhoudelijk is dus een sluitend overzicht van onderdelen niet mogelijk. Het is wel mogelijk aan te geven welke informatie nodig is om te voldoen aan het doel van een notitie reikwijdte & detailniveau (R&D).

1. Inleiding met het doel en aanleiding

 • Het voornemen: de huidige, feitelijke situatie op de locatie en de toekomstige dieraantallen, de aanleiding en motivatie daarvoor.
 • Welke besluiten moeten voor de activiteit genomen worden en aan welk besluit is het MER gekoppeld.

2. Een overzicht van relevante regelgeving en beleid en de consequenties daarvan voor het voornemen. Kijk daarbij naar alle relevante bestuurslagen (Europa, rijk, provincie, gemeentelijk).

3. Een beschrijving van het voornemen en alternatieven:

 • Kaartmateriaal met een duidelijke maatvoering, met daarop aangegeven de locatie en gevoelige objecten in de omgeving.
 • Indien van toepassing de totale opslagcapaciteit voor bijproducten en de hoeveelheid die de initiatiefnemer verwacht op jaarbasis door te voeren. Het gaat zowel om (natte) bijproducten die worden gevoerd als producten die als covergistingsmateriaal worden toegepast.
 • Het voorkeursalternatief: welk alternatief wil de initiatiefnemer gaan uitvoeren? Aandachtspunten hierbij zijn:
  • een (bouw- of milieu)tekening waarop maatvoeringen, aantal ierplaatsen, beoogde RAV-systemen en de emissiepunten staan
  • welk voer krijgen de dieren
  • wel/geen mestvergisting en/of mestverwerking.

4. Een beschrijving van de milieueffecten. Vergelijk daarbij de alternatieven met elkaar op hetzelfde detailniveau, liefst in een overzichtelijk schema:

 • De belangrijkste milieueffecten zijn in de meeste gevallen in ieder geval ammoniak, geur, fijnstof en risico's voor de gezondheid van omwonenden (endotoxinen, zoönosen).
 • Daarnaast geluid en verkeer, energie, water, veiligheid, veeziekten, natuur, landschap en cultuurhistorie.