Welke informatie bevat een MER voor veehouderij?

Een MER voor veehouderij bevat informatie over:

  • De berekening van verzurende en vermestende depositie, achtergrondconcentraties en kritische depositiewaarden in relatie tot de effecten op natuur.
  • De effecten van mestbewerking en -verwerking.
  • Onderzoek naar de emissie van fijnstof.
  • Berekening van (cumulatieve) geurhinder.
  • Een beschrijving van de risico's voor de volksgezondheid aan de hand van actuele kennis. Beschrijf en onderbouw in ieder geval alle hygiënemaatregelen die worden getroffen om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen.
  • Een uitwerking en vergelijking van de gepresenteerde alternatieven in één overzicht.
  • Een uitwerking van de referentiesituatie.