Welke milieugevolgen zijn vaak het belangrijkst?

Gevolgen die samenhangen met verkeersaantrekking en ruimtebeslag, zoals woon- en leefmilieu (lucht, geluid, externe veiligheid), natuur, cultuurhistorie, water (berging en kwaliteit).