Wat is saldering?

Saldering is het 'optellen' van negatieve en positieve effecten binnen één plan of project. Daarna worden de totale effecten van het plan of project per saldo beoordeeld. Dit is een manier om de negatieve gevolgen voor de natuur van een project of plan (bijvoorbeeld stikstofdepositie op een heidegebied door nieuwe veehouderijen) binnen het plan of project op te lossen (bijvoorbeeld door andere veehouderijen dichter bij dit natuurgebied op te heffen). Hoe juridisch tegen saldering wordt aangekeken is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Voor wat betreft stikstofdepositie is duidelijk dat in ieder geval aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: Het moet gaan om een directe samenhang, het moet gaan om hetzelfde Natura 2000-gebied en er mag nergens sprake zijn van een toename van de stikstofdepositie.