Wat beschrijft een MER over gebouwd erfgoed?

Het milieueffectrapport beschrijft:

  • Welk gebouwd erfgoed in het plangebied aanwezig is.
  • De waarde
  • Welke gevolgen er zijn door de voorgenomen activiteit.


Aandachtspunten zijn:

  • Ook ingrepen in de omgeving van een monument kunnen afbreuk doen aan de waarde (ensemble- of contextwaarde).
  • Ook niet-beschermde elementen kunnen een cultuurhistorische waarde hebben.
  • Landschappelijke waarde kan ook uit andere aspecten dan cultuurhistorische warde voortkomen.