Wanneer moet een Passende beoordeling in een MER worden opgenomen?

Als sprake is van een wettelijk verplicht plan waarvoor een Passende beoordeling gemaakt moet worden, dan geldt er een plan-m.e.r.-plicht (art. 7.2a, lid 1, Wm). In dat geval moet de Passende beoordeling verplicht worden opgenomen in het plan-MER (art. 19j, vierde lid, Nb-wet). Als sprake is van een project-m.e.r.-plicht, is het niet verplicht om een Passende beoordeling op te nemen in het project-MER.
De Commissie en ook de ministers van IenM en EZ adviseren echter wel om deze beide documenten te koppelen.

 

Een Passende beoordeling toetst de natuurgevolgen van het plan of project aan de instandhoudingsdoelstellingen voor het desbetreffende Natura 2000-gebied en maakt duidelijk of deze in gevaar komen. Bij een herstelopgave (er moet verbetering optreden) voor een soort komt sneller een instandhoudingsdoelstelling in gevaar dan bij een behoudsopgave (op hetzelfde kwalitatieve niveau houden). Ook de conclusie 'al dan niet aantasting van natuurlijke kenmerken' moet in de Passende beoordeling getrokken worden.