Wanneer moet een MER ingaan op onderwatergeluid?

Geluid reikt onder water veel verder dan op land, namelijk tot tientallen kilometers ver. Onderwatergeluid kan het onderwaterleven in de zee en grote zoete wateren (bv. IJsselmeer) negatief beïnvloeden (denk aan vissen en zeezoogdieren). Heiwerkzaamheden, scheepvaart, zand- en grindwinning, baggerwerkzaamheden, seismisch onderzoek en explosieven (opruimen mijnen en oude constructies) zijn een belangrijke bron van onderwatergeluid.

Als deze bronnen aan een activiteit verbonden zijn moet het MER ingaan op onderwatergeluid en de effecten daarvan op natuur. Vaak zijn er alternatieven die geen of veel lagere onderwatergeluidemissies veroorzaken. Onderzoek deze dan in het MER.
 

Alhoewel er nog veel kennisleemtes zijn komt er steeds meer en betere informatie beschikbaar over dit thema. Zo is er bijvoorbeeld een model van TNO (Aquarius) om onderwatergeluid te modelleren dat al in MER gebruikt wordt en stelt de rijksoverheid informatie uit onderzoeksprogramma’s ter beschikking.

Onder Praktijk & Publicaties vindt u diverse onderzoeksrapporten en literatuur.