Wanneer is er sprake van kaderstelling?

De verplichting om m.e.r. te doen voor plannen die het kader vormen voor toekomstige vergunningen voor m.e.r. (-beoordelings)plichtige projecten komt voort uit de Europese SMB-richtlijn.
Uit de memories van toelichting bij de regelgeving is af te leiden dat het aanwijzen van een locatie of tracé in ieder geval kaderstellend is. Maar ook andere uitspraken in plannen, die op de een of andere wijze richtinggevend zijn voor daarop volgende plannen of verdere besluitvorming, worden als kaderstellend gezien. Denk daarbij aan plannen waarin zoekgebieden voor activiteiten worden aangegeven, meerdere alternatieve locaties voor een activiteit worden beschreven, of gebieden worden uitgesloten.