Over wegen en m.e.r.

Wat zijn aandachtspunten bij een m.e.r.-procedure voor een recreatief project?

 • Hoeveel bezoekers worden verwacht en waar is deze verwachting op gebaseerd.
 • De verdeling van het aantal bezoekers over de dag, de week en het jaar.
 • Waar komen de bezoekers vandaan en welke wegen worden hierdoor belast.
 • Wat is de verdeling van bezoekers over verschillende vervoerswijzen (openbaar vervoer, auto).
 • In hoeverre vallen hoge bezoekersaantallen samen met bestaande drukte van toegangswegen in het studiegebied
 • Wat zijn de consequenties voor de restcapaciteit van de wegen in het studiegebied tijdens de drukste tijden.
 • Hoeveel parkeerplaatsen vereisen deze bezoekersaantallen.
 • Welke maatregelen zijn mogelijk om gebruik van openbaar vervoer te stimuleren.Kunnen er gevolgen optreden voor Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld door verstoring, doorsnijding of depositie van stikstofverbindingen?

 

Gezondheid en verkeer. Wat moet er in het milieueffectrapport?

 • Concentraties fijn stof (PM10, PM2,5) en NO2. Presenteer de concentraties op contourenkaarten met voldoende onderscheidende klassenbreedtes.
 • Geluidcontouren (Lden en indien mogelijk Lnight) in voldoende onderscheidende klassenbreedtes.
 • Verschilcontourenkaarten voor geluid en lucht. Dit geeft inzicht in de verschillen tussen de huidige situatie, referentie en alternatieven.
 • Ligging en aantal woningen en gevoelige bestemmingen.Aantal blootgestelden/gehinderden. Als sprake is van gecombineerde belasting van luchtverontreiniging en geluid en (indien mogelijk) de cumulatieve effecten.
 • Als het mogelijk is, een kwantificering van gezondheidseffecten met behulp van bestaande dosis-effectrelaties.
 • Welke alternatieven, varianten en maatregelen zijn mogelijk om blootstelling, en daarmee de gezondheidseffecten, te verminderen.