Moet een MER ingaan op laagfrequent geluid?

Laag Frequent Geluid (LFG) is geluid met een frequentie beneden 100/125 Hz. Het is meestal mechanisch gegenereerd geluid. Laagfrequent geluid dempt op grotere afstand minder dan geluid met hogere frequenties (‘gewoon geluid').
Op grotere afstanden van sterke geluidbronnen blijft alleen de laagfrequente component over. Dat is een bekend fenomeen bij bijvoorbeeld proefdraaien en taxiën van vliegtuigen. Dit is één van de oorzaken dat laagfrequent geluid niet makkelijk aan een bron toe te wijzen valt.
Laagfrequent geluid speelt in m.e.r. met name een rol bij industriële bronnen. Denk aan industriële installaties of aan ontwateringszeven bij zand- en grindwinning of windturbines. Er zijn geen wettelijke grenswaarden. De Richtlijn Laagfrequent geluid van de Nederlandse Stichting Geluidhinder is via jurisprudentie een veel gebruikt alternatief net als de ‘Vercammen-curve’. In een milieueffectrapport kan deze worden gebruikt.