Welke referentiesituatie moet ik hanteren voor de effectbeschrijving bij ruimtelijke plannen?

Zie hiervoor de factsheet: Referentiesituatie in MER voor bestemmingsplannen. Belangrijk is dat het herbevestigen van eerder beleid dat nog niet is gerealiseerd onderdeel vormt van het voornemen en niet van de referentiesituatie.