Handreikingen Habitatrichtlijn

De Europese Commissie heeft twee handreikingen over de toepassing van art. 6 van de Habitatrichtlijn. In art. 6 is het gebiedsbeschermingsregime opgenomen dat is overgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998.
De handreiking Beheer van Natura 2000-gebieden gaat over het hele art. 6 en gaat o.a. in op maatregelen die lidstaten moeten treffen, op definities van begrippen en op het opstellen van de Passende beoordeling. De handreiking Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites gaat alleen in op het derde en vierde lid van art. 6 en focust daarmee op de Passende beoordeling en de ADC-toets.