Handreiking (co)-vergisting mest

Co-vergisting van mest wordt gezien als een optie om enerzijds energie uit biomassa te produceren en anderzijds mest te verwerken tot een stabiel eindproduct om daarmee de afzet van mest te verbeteren.

De Handreiking (co-)vergisting van mest (ministerie VROM) toont aandachtspunten voor het oprichten van een mestvergistingsinstallatie. In m.e.r. voor intensieve veehouderijen moet een initiatiefnemer ook de effecten van eventueel geplande mestvergisting beschrijven.