Beschrijving geluid windturbines in m.e.r.

Geluid is een belangrijk milieueffect van windturbines. Een windturbinepark met een groot vermogen produceert in de regel meer geluid dan een kleiner windturbinepark. Welke informatie over geluid van windturbines is relevant voor m.e.r.?

Normering
Voor windparken is de normering geregeld in het Activiteitenbesluit. Hierin staat de beoordelingsmaat van 47 dB (Lden) en 41 dB (Lnight). De normering van geluid afkomstig van windturbines houdt rekening met achtergrondgeluid door wind: hoe harder het waait, hoe hoger dit achtergrondgeluid is en hoe hoger de normering. De Commissie adviseert het volgende in het MER te beschrijven:

  • De geluidssituatie (akoestische kwaliteit) van het gebied. Hierin wordt aangegeven wat het karakter van het gebied is (landelijk, dorps, stedelijk) en worden de al aanwezige maatgevende geluidbronnen weergegeven (industrie, verkeer etc.).
  • De geluidbelasting door het windturbinepark, alternatieven en toetsing hiervan aan de grenswaarden. Voor m.e.r. is het belangrijk ook te kijken naar cumulatie van geluid door nabijgelegen windturbines in relatie tot nabijgelegen woningen.
  • Een overzicht van de (technische) mogelijkheden om de geluidsproductie te reduceren, (waaronder het uitrusten van windmolens met windsnelheids-afhankelijke regelingen) en de daadwerkelijk mogelijke reductie in geluidbelasting.

Tenslotte, de geluidsbelasting van windturbines kan ook effecten hebben op (beschermde) natuurwaarden.