Wet geluidhinder en Wet milieubeheer

De Wet geluidhinder (Wgh) en de Wet milieubeheer (Wm) vormen het juridisch kader voor het geluidsbeleid. De Wgh bevat bepalingen om geluidshinder door onder meer industrie, weg- en spoorwegverkeer te voorkomen en te bestrijden. De wet is vooral gericht op de bescherming van burgers en hun woonomgeving. Meer informatie over geluidhinder door industrie, weg- en spoorverkeer.

 

Gefaseerde herziening geluidswetgeving (SWUNG)
Per 1 juli 2012 is de Wgh gewijzigd. Deze wijziging is onderdeel van een gefaseerde herziening. De belangrijkste wijziging per 1 juli 2012 is de invoering van geluidproductieplafonds rijksinfrastructuur (GPP’s) in de Wm. Op de bouw van geluidsgevoelige objecten langs (spoor)wegen met GPP’s blijft de de Wgh van toepassing. Ook op decentraal beheerde wegen en spoorwegen blijft de Wgh van toepassing, wel moet rekening gehouden worden met de GPP’s. Voor de beoordeling van geluidsgevoelige bestemmingen (bij wijzigingen aan het geluidproductieplafond) is er een vereenvoudigd normenstelsel.
 

Geluidproductieplafonds (GPP’s) en m.e.r.
GPP’s zijn referentiepunten langs rijks(spoor)wegen (om de 100 meter en 50 meter van de weg en op 4 meter hoogte). Op deze punten gelden maximaal toegestane geluidsimmissies. De wegbeheerders (Rijkswaterstaat en Prorail) moeten aan de grenswaarden op de referentiepunten voldoen en dat jaarlijks aantonen. De grenswaarden en de bijbehorende (bron)gegevens staan in openbare registers. Het doel van de GPP’s is om 'onbeheerste’ groei van verkeersgeluidsniveaus in de toekomst te voorkomen.
Register voor wegen
Register voor spoorwegen
 

De GPP-vaststelling- en wijzigingsprocedures zijn onderdeel van de Tracéwetbesluiten voor nieuwe (spoor)wegen. M.e.r. zal daarmee ook de onderbouwing en milieu-informatie voor dit deel van het tracébesluit moeten leveren.

De bedoeling is met de GPP-systematiek meer op bronmaatregelen in te zetten. Technische en financiële doelmatigheid van deze bronmaatregelen zijn daarbij een overheersend thema. Bij GPP-vaststelling- en wijzigingsprocedures (en het daaraan verbonden doelmatigheidscriterium) bestaat dan het risico dat stillere en milieuvriendelijker alternatieven buiten beeld raken. Vanuit m.e.r. is gewenst dat deze aan de orde komen, ook in het kader van de benodigde onderbouwing van de nieuwe GPP-waarden en het daaraan verbonden beschermingsniveau voor de omgeving.
 

Saneringsprogramma
Per 1 juli 2012 is er een saneringsprogramma voor bestaande woningen en andere gevoelige objecten die al een te hoge geluidsbelasting hadden voorafgaand aan de vastlegging van GPP’s. In dit programma stelt Rijkswaterstaat en Prorail gefaseerd saneringsplannen op om knelpunten op te lossen. Na uitvoering worden de GPP’s verlaagd in overeenstemming met het effect van de saneringsmaatregelen. De saneringsprogramma’s kunnen overlappen met plannen en projecten waarvoor de m.e.r.-procedure doorlopen wordt. Afstemming is dan noodzakelijk.